New Connect

Witamy w G-Energy S.A.

Kim jesteśmy ?

G-Energy S.A. jest spółką publiczną, notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym obszarem działalności firmy jest sektor energetyczny.

Polityka rozwoju spółki w zakresie sektora energii odnawialnej charakteryzuje się dużym potencjałem rozwoju, ale przedłużające się prace Rządu nad ustawą o odnawialnych źródłach energii spowodowały , że Spółka podjęła decyzje o rozszerzeniu zakresu swojej działalności o nowe obszary. G-Energy S.A. podjęła działania na rynku dystrybucji energii.

Obecnie na całym świecie realizuje się w branży energetycznej projekty w oparciu o koncepcje zrównoważonego rozwoju, są one również fundamentem działalności Spółki G-Energy S.A. Nowoczesne rozwiązania na rynku dystrybucji energii dedykowane są dla rynku nieruchomości komercyjnych, głównie galerii handlowych, budynków biurowych oraz magazynowych. G-Energy stosuje innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają optymalne zarządzanie gospodarką energetyczną na terenie obiektu, poprzez zwiększanie przychodów i minimalizację kosztów energii dla Właściciela obiektu.

więcej

O rynku Energii

Z dniem 1 lipca 2007 roku, dzięki wejściu do Unii Europejskiej, Polacy zyskali prawo swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Dotychczasowe zakłady energetyczne zostały podzielone na dwa odrębne podmioty prawne:

  • Operator systemu: usługodawca w zakresie transportu energii
  • Spółka obrotu: sprzedawca towaru – energii

Umożliwiło to wejście na rynek niezależnych sprzedawców, którzy ze względu na niższe koszty własne są w stanie oferować energię elektryczną w konkurencyjnych cenach.
Prawo energetyczne stanowi, że objęta dowolnym kontraktem handlowym energia zostanie dostarczona do wskazanego w umowie miejsca, o ile tylko istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości realizacji tego kontraktu.

Gwarantuje to, że odbiorca może wybrać najkorzystniejszą ze swojego punktu widzenia ofertę sprzedaży energii elektrycznej. Ceny energii na uwolnionym rynku w dużej mierze zależą od kosztów obsługi świadczonej przez sprzedawcę, a te mają znaczny wpływ na ostateczny kształt. Wszyscy sprzedawcy mają niedyskryminujący dostęp do energii oferowanej przez wytwórców poprzez Towarową Giełdę Energii.

więcej

G-Energy S.A.
to doskonała inwestycja w przyszłość.