New Connect

Zawarcie Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

Zawarcie Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Opolu przez spółkę współzależną.     Podstawa prawna                   Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.     Treść raportu:                 […]

Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu.

Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego. Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _GENERGY, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, że spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ otrzymała w dniu wczorajszym informację w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego […]