New Connect

Powołanie Zarządu na nową kadencję

W dniu 30 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Zarządu Spółki na wspólną 3-letnią kadencję, która upływa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2020 pełnienia funkcji. Spółka informuje, że dotychczasowe mandaty członków Zarządu wykonywane w ramach obecnej kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego […]

Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2017

Zarząd G – ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie  przekazuje do publicznej wiadomości, Raport roczny za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Wyniki finansowe

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2018 z dnia 29.01.2018 r.  informuje, o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok. Raport roczny za 2017 rok zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2018 r. Pierwotny termin podany w raporcie EBI 1/2018 to 25 maja 2018 roku.

Wybranie ofert Spółki jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż  Spółka została zawiadomiona o opublikowaniu wyników postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: nr 2018/W200/WNP-007688, o nazwie: UMOWA RAMOWA Wykonywanie kompleksowej realizacji przyłączy gazowych/realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h od istniejących gazociągów do […]

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa , Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu  8.05.2018 r. otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 2/2018. Umowa: Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 Nm3/h […]

Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarząd G-Energy S.A.  z siedzibą w Warszawie informuje, iż  GENERGY została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla postępowania nr 2017/W500/WNP-004582, o nazwie: Wykonywanie przyłączy gazowych w trybie uproszczonym wraz z dokumentacją projektową. Wykonywanie przyłączy gazowych, gazociągów, odcinków gazociągu wraz z przyłączami w okresie od 01.04.2018 r. do […]

Wybranie oferty Spółki jako najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż  Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 Nm3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE na podstawie umowy o charakterze ramowym na okres od […]

Podpisanie Umowy o Współpracy z Grupą Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę o Współpracy z Grupą Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej: Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.). W Umowie Emitent oraz Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. wyraziły wolę współpracy […]

Podpisanie Umowy na wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21.11.2017 Spółka została zawiadomiona o podpisaniu Umowy przez Polską Spółkę Gazownictwa oddział Opole na Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości ok 13,5 km wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji […]

Podpisanie Umowy na wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21.11.2017 Spółka została zawiadomiona o podpisaniu Umowy przez Polską Spółkę Gazownictwa oddział Opole na Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości ok 13,5 km wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji […]