New Connect

Akcjonariat

Struktura akcjonariuszy  posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej

5 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu G-ENERGY:

 

Wyszczególnienie Liczba akcji w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA % akcji
STARHEDGE S.A.

z siedzibą w Warszawie

50.004.368 50.004.368 51,55
Grzegorz Cetera 12.123.404 12.123.404 12,50
Andrzej Braksator 5.500.000 5.500.000 5,67
Pozostali 29.372.228 29.372.228 30,28
Razem 97.000.000 97.000.000 100