New Connect

Zawarcie definitywnej Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent, G-Energy_ informuje, że w dniu wczorajszym zawarł definitywną Umowę podwykonawczą pomiędzy Emitentem a PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie _dalej: PGNiG Technologie_ dotyczącą zadania pn. „Budowa infrastruktury gazowej w EC Żerań dla potrzeb pracy nowej kotłowni szczytowej w Warszawie”, o której spodziewanym podpisaniu G-Energy informowała rb. ESPI 22/2019 z dnia 18 maja 2019 roku. 
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych raz innych usług i prac w ramach „Budowy infrastruktury gazowej w Ec Żerań dla potrzeb pracy nowej kotłowni szczytowej’’_Przedsięwzięcie_. Zadaniem Emitenta jest kompleksowe wykonanie prac projektowych łącznie ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniem robót budowlano-montażowych branży budowlanej, elektrycznej, AKPiA, teletechnicznej oraz obsługą geodezyjną i badaniami geotechnicznymi w celu realizacji Przedsięwzięcia w zakresie określonym Umową i w sposób umożliwiający osiągnięcie rezultatów określonych w Umowie. 
Strony zobowiązały się współdziałać przy realizacji Umowy w zakresie umożliwiającym efektywne wykonanie zobowiązań każdej ze Stron. PGNiG Technologie i G-Energy oświadczyły, że będą współpracować na zasadzie wyłączności. 
Emitent rozpocznie realizację Umowy niezwłocznie po jej wejściu w życie i będzie wykonywał swoje zobowiązania tak, aby dotrzymać terminu realizacji Umowy wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2020 roku przy czym 75 % zadania zostanie wykonane do 30 września 2019 roku , a dalsze 15 % do 31 października br. Za co proporcjonalnie Emitent otrzyma wynagrodzenie.
Wynagrodzenie należne G-Energy od PGNiG Technologie z tytułu realizacji przez G-Energy Zakresu Robót wyniesie 4 570 000 zł _słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 _ netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_ w wysokości 1 051 100 zł _słownie: jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych, 00/100_ tj. 5 621 100 zł_słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych, 00/100_ brutto. W razie zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po zawarciu Umowy i mającej do niej zastosowanie, wynagrodzenie to ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu albo pomniejszeniu o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT będzie miała zastosowanie do niezafakturowanej części wynagrodzenia. 
Kwota ta może zostać powiększona w przypadku wykonania kolejnych zadań nie objętych zakresem niniejszej Umowy. 
PGNiG Technologie przewiduje możliwość udzielenia Emitentowi zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że wysokość udzielonej zaliczki nie przekroczy 25%.
Wykonawca ma prawo obciążenia Podwykonawcy karami umownymi w szczególności:
za opóźnienie w dotrzymaniu przez Podwykonawcę poszczególnych terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w Harmonogramie Realizacji Umowy – w 0,2 % Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w trakcie Odbiorów Częściowych, Odbioru Końcowego lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od upływu terminu przeznaczonego na usunięcie wad. Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych niniejszą Umową nie przekroczy 30 % Wynagrodzenia netto bez podatku VAT.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.