New Connect

Archiwum

 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Korekta raportu nr 42/2012 – Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

  Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku, niniejszym dokonuje korekty raportu nr 42/2012 opublikowanego w dniu 05.12.2012r. Emitent informuje, że w dniu 29.01.2013r. do Spółki wpłynęły korekty zawiadomień członków organów Emitenta z których wynika, że w zawiadomieniach kierowanych do Spółki na skutek oczywistej omyłki pisarskiej podano nieprawidłową liczbę akcji zbytych akcji przez podmiot bliski członków Rady […]

  Pośrednie nabycie i zbycie akcji Emitenta

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.01.2013r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o pośrednim nabyciu i zbyciu akcji Emitenta z dnia 29.01.2013r. złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) przez DAMF CAPITAL Sp. z o.o. w Płocku. Zawiadamiająca informuje, że wobec nabycia w dniu 22.01.2013r. akcji spółek o […]

  Komunikat Zarządu GPW S.A. z dnia 29.01.2013 r. dotyczący warunków wznowienia obrotu akcjami Emitenta.

  Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.01.2013 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie wydał komunikat informujący o wznowieniu obrotu akcjami Spółki na podstawie Uchwały nr 115/2013 Zarząd GPW S.A. w Warszawie. W komunikacie wskazano, że obrót akcjami Spółki zostanie wznowiony począwszy od trzeciego dnia roboczego po opublikowaniu przez […]

  Uchwała Zarządu GPW S.A. nr 115/2013 w sprawie obrotu akcjami Spółki.

  Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku informuje, że w dniu 29.01.2013 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 115/2013 w sprawie obrotu akcjami Spółki. Na mocy uchwały z dnia 29.01.2013 r. Zarząd GPW S.A. postanowił uchylić § 1 swojej uchwały nr 1245/2012 z dnia 07.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wykluczenia akcji […]

  Informacja dla akcjonariuszy: działania podjęte przez Zarząd w związku z zawieszeniem obrotu akcjami Spółki

  Informacja dla akcjonariuszy: działania podjęte przez Zarząd w związku z zawieszeniem obrotu akcjami Spółki oraz informacja w sprawie publicznej emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przedstawia akcjonariuszom Spółki podsumowanie działań podjętych przez Zarząd w celu wznowienia obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect […]

  Uchwała KDPW w sprawie rejestracji jpp akcji serii C

  Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że na wniosek Emitenta w dniu 18.01.2013r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę w sprawie rejestracji w dniu 22 stycznia 2013 r. 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta wartości nominalnej 0,10 […]

  Publikacja ogłoszenia w MSiG – Informacja dot. wykonywania prawa poboru

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.01.2013r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 13(4130) poz. 922 ogłoszenie Emitenta w związku z publiczną emisją akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Treść opublikowanego w dniu 18.01.2013r. ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.   Załączniki: Ogłoszenie […]

  Zmiana Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dalszego zawieszenia obrotu akcjami Spółki

  Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.01.2013r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 78 ust. 3 w zw. z art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, podjął uchwałę nr 67/2013 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta […]

  Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok 2012

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 15.01.2013r. podjęła uchwałę o wyborze POLINVEST – AUDIT Sp. z o.o. w Krakowie, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 1806, jako podmiotu, który przeprowadzi badanie skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres 2012 roku. POLINVEST – AUDIT […]

  Zbycie aktywów istotnej wartości oraz rozliczenie umowy pożyczki

  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 15.01.2013r. jako strona sprzedająca zawarł ze spółką Urlopy.pl S.A. w Płocku jako kupującym umowę kupna – sprzedaży akcji. Przedmiotem umowy z dnia 15.01.2013 r. było 9.396.563 akcji spółki FON Ecology S.A. w Płocku o wartości nominalnej 0,10 zł. Zbyte akcje uprawniały do oddania […]