New Connect

Skonsolidowany raport roczny za rok 2012

Zarząd Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny Grupy Kapitałowej Elkop Energy za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.   Załączniki: G.K. Elkop Energy opinia i raport biegłego rewidenta G.K. Elkop Energy sprawozdanie Zarządu G.K. Elkop Energy skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Raport roczny za rok 2012

Zarząd Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. Załączniki: Elkop Energy SA opinia i raport biegłego rewidenta Elkop Energy SA sprawozdanie Zarządu za rok 2012 Elkop Energy SA sprawozdanie finansowe za rok 2012

Pośrednie zmniejszenie udziału w Spółce

Zarząd Elkop Energy S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 15.03.2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia: o pośrednim zmniejszeniu udziału w Spółce Emitenta, złożone przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: zawiadomienie DAMF INVEST SA zawiadomienie Mariusz […]

Wznowienie obrotu akcjami ELKOP ENERGY S.A.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 07.03.2013 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie wydał komunikat w sprawie wznowienia obrotu akcjami Emitenta począwszy od dnia 08.03.2013 r. na zasadach opisanych w uchwale Zarządu GPW S.A. nr 115/2013 z dnia 29.01.2013 r. o której Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2013 z dnia […]

Nie dojście do skutku emisji akcji serii C

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku w nawiązaniu do przekazanych w raporcie nr 2/2013 z dnia 12.01.2013r. oraz raporcie nr 10/2013 z dnia 21.01.2013r. informacji o planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP ENERGY S.A. z […]