New Connect

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 07 października 2014 r.

Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 lok. 1308, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (“Spółka”) zwołuje  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy […]