New Connect

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.05.2015 roku.

Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, , Plac Defilad 1 lok 1704, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie […]

Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2014

Zarząd G – ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. http://genergy.pl/relacje-inwestorskie/wyniki-finansowe/