New Connect

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz Statutu G-Energy S.A.

Zarząd G-Energy S.A. („Spółka”) informuje, iż  powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 07 września 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki, w tym dokonania przez Sąd Rejestrowy wpisu o zarejestrowaniu podwyższania kapitału w drodze emisji akcji serii C w liczbie 30 […]