New Connect

Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza STARHEDGE S.A. o zwiększeniu zaangażowania.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja o zwiększeniu zaangażowania przez akcjonariusza STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści: Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „STARHEDGE”) zawiadamia o powzięciu informacji o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w […]