New Connect

Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki G-Energy Spółka Akcyjna (dalej: G-ENERGY, Spółka, Emitent) informuje, że dnia 29 lipca 2016 roku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY powołano nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Panią Małgorzatę Sadowską  i Pana Jacka Ogórkiewicza jednocześnie odwołując ze składu […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 29 lipca 2016 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 29 lipca 2016 roku, po przerwie ogłoszonej w dniu 15 lipca 2016 r. rozpatrzyło wszystkie pozostałe punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Zarząd w […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 lipca 2016 r wraz z informacją o przerwie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 8 lipca 2016 roku, postanowiło ogłosić przerwę w obradach do dnia 15 lipca 2016 roku do godz. 16.30, nie podejmując żadnej uchwały z kontynuacji porządku obrad. ZWZA odbędzie się w […]

Zawarcie Umowy Inwestycyjnej dotyczącej objęcia 50% udziałów w spółce z o.o.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 4 lipca 2016 roku. podpisał warunkową Umowę Inwestycyjną objęcia 360 udziałów, poprzez objecie nowej emisji udziałów spółki Endosystem sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie (Endosystem) o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział stanowiących po ich zarejestrowaniu 50 proc kapitału zakładowego Endosystem za łączną […]