New Connect

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w 28 czerwca 2017 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”)  przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. uchwaly_podjęte ZWZA G-ENERGY_28.06.2017 uchwaly_podjęte ZWZA G-ENERGY_28.06.2017

2-4 czerwca 2017 r. Konferencja SII WallStreet 21 (Karpacz).

Przedstawiciele Spółki uczestniczyli w Targach Twoje Inwestycje, które odbyły się w dniu 2 czerwca 2017 roku podczas 21 Konferencji Wall Street w Karpaczu. Więcej: http://genergy.pl/press/

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A.

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1  kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru […]