New Connect

Podpisanie 4 Umów w postępowaniu o zamówienie niepubliczne oraz złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym.

W dniu 13.09.2017 r. ,w wyniku realizacji wyboru najlepszych ofert dotyczących zamówień niepublicznych, pomiędzy GENERGY a Polską Grupą Gazownictwa z siedzibąw Warszawie oddział zakład gazowniczy w Opolu („PSG”), zawarte zostały 4 Umowy Ramowe na projektowanie i budowę przyłączy gazowych o poborze do 10 m/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. z […]