New Connect

Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarząd G-Energy S.A.  z siedzibą w Warszawie informuje, iż  GENERGY została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla postępowania nr 2017/W500/WNP-004582, o nazwie: Wykonywanie przyłączy gazowych w trybie uproszczonym wraz z dokumentacją projektową. Wykonywanie przyłączy gazowych, gazociągów, odcinków gazociągu wraz z przyłączami w okresie od 01.04.2018 r. do […]

Wybranie oferty Spółki jako najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż  Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 Nm3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE na podstawie umowy o charakterze ramowym na okres od […]