New Connect

Treść uchwał procedowanych przez ZWZA G-Energy S.A. 28 czerwca 2018 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Emitent w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych oraz treść uchwały niepodjętej przez ZWZA […]

Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2018 oraz EBI nr 10/2018 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( „ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2018 roku informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ oraz na podstawie art. 401 § 1 […]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 28.06.2018r.

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1  kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII […]

Zawarcie Umów z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Opolu.

G-Energy S.A. ( GENERGY) otrzymała podpisane dwie Umowy, pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, a GENERGY Umowy Ramowe dla zadań : Wykonywanie kompleksowej realizacji przyłączy gazowych/realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h od istniejących gazociągów do nieruchomości położonych na […]