New Connect

Wybranie oferty GENERGY jako najkorzystniejszej na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż 19 grudnia 2018 roku Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 39 i nast. Ustawy w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 134 ust. 1 Ustawy o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie […]