New Connect

Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym Emitent zawarł w formie aktu notarialnego Umowę przedwstępną nabycia nieruchomości, oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu. Emitent zobowiązał się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży, w której spółka Sprzedająca sprzeda GENERGY, w stanie wolnym od obciążeń i roszczeń osób trzecich, z wyłączeniem hipotek i roszczenia, opisanych […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.   Raport_kwartalnyG-Energy2019Kw2-0

Podpisanie Aneksu do Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał podpisany aneks do Umowy na mocy której z powodów niezależnych od Emitenta został przedłużony termin wykonania Zadania: Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości […]