New Connect

Zawarcie Umowy Ramowej z PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przez spółkę współzależną.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach informację z dnia 10 czerwca 2020 roku o otrzymaniu przez Politerm podpisanej Umowy Ramowej – Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2019

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru […]