New Connect

ODWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 MAJA 2024 R.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. przekazuje do publicznej wiadomości informację o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2024 r. w Warszawie o godzinie 12.00.   Powodem odwołania Zgromadzenia jest uwzględnienie okoliczności związanych z faktem […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2023

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego […]

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu stosowanych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect […]

XXXI edycja Welconomy Forum in Toruń

W dniach 25 – 26 marca 2024 r. odbyła się XXXI edycja Welconomy Forum in Toruń. W jednym z panelu jako jeden z prelegentów wystąpił Pan Tomasz Bujak, który brał udział w sesji pod tytułem „Przyszłość prawa podatkowego – szanse, zagrożenia i problemy”. Panel zgromadził wielu zainteresowanych, którzy chętnie włączali się w dyskusję poprzez zadawanie […]

Publikacja Raportu Rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2023

Zarząd G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, Raport roczny za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.   Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Publication […]

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach:   Raporty kwartalne : – raport za I kwartał 2024 roku, dnia 15.05.2024 roku, – raport za II kwartał 2024 roku, dnia 14.08.2024 roku, – raport za III kwartał 2024 roku, dnia 14.11.2024 roku.   Raport roczny: – raport za rok […]

Aneks i Zawarcie Rozszerzającej Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie korekta

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ informuje , że w treści raportu Emitenta ESPI 1/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku omyłkowo wskazana została inna kwota należności w Umowie głównej nie uwzględniająca zmiany kwoty w podpisanym aneksie do Umowy. Było: Aneksowane Wynagrodzenie należne G-Energy od PGNiG Technologie z tytułu realizacji przez G-Energy Zakresu Robót wyniesie […]

Aneks i Zawarcie Rozszerzającej Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent, G-Energy_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę podwykonawczą rozszerzająca zakres wykonywanych prac zawartą pomiędzy Emitentem a PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie _dalej: PGNiG Technologie_ dotyczącą zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technologicznej sieci gazowej wraz z instalacjami i […]

Zawarcie przez Emitenta Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

Treść raportu:                     Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisaną przez obie strony Umowę zawartą w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego nr 2023/W500/WNP-044425, prowadzonego w trybie negocjacji. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę: […]

Nabycie akcji własnych

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent” „Spółka”_, zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u _Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74_ oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na […]