New Connect

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach:   Raporty kwartalne : – raport za I kwartał 2024 roku, dnia 15.05.2024 roku, – raport za II kwartał 2024 roku, dnia 14.08.2024 roku, – raport za III kwartał 2024 roku, dnia 14.11.2024 roku.   Raport roczny: – raport za rok […]

Aneks i Zawarcie Rozszerzającej Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie korekta

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ informuje , że w treści raportu Emitenta ESPI 1/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku omyłkowo wskazana została inna kwota należności w Umowie głównej nie uwzględniająca zmiany kwoty w podpisanym aneksie do Umowy. Było: Aneksowane Wynagrodzenie należne G-Energy od PGNiG Technologie z tytułu realizacji przez G-Energy Zakresu Robót wyniesie […]

Aneks i Zawarcie Rozszerzającej Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent, G-Energy_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę podwykonawczą rozszerzająca zakres wykonywanych prac zawartą pomiędzy Emitentem a PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie _dalej: PGNiG Technologie_ dotyczącą zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technologicznej sieci gazowej wraz z instalacjami i […]

Zawarcie przez Emitenta Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

Treść raportu:                     Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisaną przez obie strony Umowę zawartą w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego nr 2023/W500/WNP-044425, prowadzonego w trybie negocjacji. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę: […]

Nabycie akcji własnych

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent” „Spółka”_, zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u _Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74_ oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na […]

Nabycie akcji własnych

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent” „Spółka”_, zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u _Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74_ oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na […]

Zawarcie znaczącej Umowy.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Emitent, Podwykonawca_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie podpisaniu Umowy Podwykonawczej na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w miejscowości Balice, gm. Zabierzów, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy zawartej przez Emitenta ze spółką KOTŁO-REM Sędziszów sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie _KOTŁO-REM , […]

G-ENERGY SA (6/2023) Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2023 roku.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2023 roku wraz z prezentowanymi narastająco śródrocznymi danymi za okres od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 wraz z danymi porównawczymi roku 2022.       Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika […]

26/06/2023 Wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZA posiadających co najmniej 5% liczby głosów

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, przekazuje w załaczeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas […]

Treść uchwał procedowanych przez ZWZA G-Energy S.A. w dniu 26 czerwca 2023 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 26 czerwca 2023 r. roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad.   Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.   Podczas obrad walnego zgromadzenia nie było uchwał, które […]