New Connect

Zawarcie znaczącej Umowy

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Emitent, Podwykonawca_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie podpisaniu Umowy Podwykonawczej na wybudowanie i oddanie do użytkowania stacji gazowej W/C na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie- w miejscowości: Klucze _Roboty_, zgodnie z dokumentacjami projektowymi, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy zawartej przez Emitenta ze […]

Zawarcie przez Emitenta Umowy kompleksowej na wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gazociągów z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisaną Umowę w ramach postepowania: Umowa kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gazociągów _z wyłączeniem umów poniżej 10m3/h od istniejących gazociągów_ – oddział zakład gazowniczy w Krakowie, obszar działania gazowni w […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2022

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 roku.

Raport Kwartalny nr 3/2023   Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 roku.   Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” […]

Zawarcie Umowy podwykonawczej.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Emitent, Podwykonawca_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o akceptacji Umowy Podwykonawczej na realizację robót budowlano-montażowych _dalej: Roboty_ zawartych przez Emitenta ze spółką KOTŁO-REM Sędziszów sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie _KOTŁO-REM , Wykonawca_, które dotyczą wykonywania Robót związanych z wymianą przyłączy gazowych na obszarach […]

Publikacja Raportu Rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2022

Zarząd G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, Raport roczny za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Sprawozdanie_Finansowe_G-Energy_SA_2022_20.03.2023-1 Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_2022_20.03.2023-2 Wybrane_dane_finansowe_G-ENERGY_2022-0 ZB-8_KPW_Audytor_-_spraw._z_badania_nJZP_UoR_-bez_zastrzezen_z_701-3  

Zawarcie Umów podwykonawczych

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Emitent, Podwykonawca_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o akceptacji dwóch Umów Podwykonawczych na realizację robót budowlanych zawartych przez Emitenta ze spółką KOTŁO-REM Sędziszów sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie _KOTŁO-REM , Wykonawca_, które dotyczą wykonywania robót budowlanych związanych z przebudową oraz oddaniem do użytkowania […]

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd G- ENERGY S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.   Raporty okresowe będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach:   Raporty kwartalne :   – raport za I kwartał 2023 roku, dnia 15.05.2023 roku,   – raport za II […]

Podpisanie Umowy o Współpracy z Yokogawa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 grudnia 2022 roku w godzinach popołudniowych otrzymał podpisaną Umowę o Współpracy z Yokogawa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: Yokogawa Polska._. W Umowie Emitent oraz Yokogawa Polska Sp. z o.o. wyraziły wolę współpracy przy realizacji zamówień, […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku wraz z prezentowanymi narastająco śródrocznymi danymi za okres od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 wraz z danymi porównawczymi roku 2021.   Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 […]