New Connect

Zawarcie Umów podwykonawczych

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Emitent, Podwykonawca_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o akceptacji dwóch Umów Podwykonawczych na realizację robót budowlanych zawartych przez Emitenta ze spółką KOTŁO-REM Sędziszów sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie _KOTŁO-REM , Wykonawca_, które dotyczą wykonywania robót budowlanych związanych z przebudową oraz oddaniem do użytkowania […]

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd G- ENERGY S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.   Raporty okresowe będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach:   Raporty kwartalne :   – raport za I kwartał 2023 roku, dnia 15.05.2023 roku,   – raport za II […]

Podpisanie Umowy o Współpracy z Yokogawa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 grudnia 2022 roku w godzinach popołudniowych otrzymał podpisaną Umowę o Współpracy z Yokogawa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: Yokogawa Polska._. W Umowie Emitent oraz Yokogawa Polska Sp. z o.o. wyraziły wolę współpracy przy realizacji zamówień, […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku wraz z prezentowanymi narastająco śródrocznymi danymi za okres od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 wraz z danymi porównawczymi roku 2021.   Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 […]

Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za III kwartał 2022 roku

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2022 z dnia 31.01.2022 r. niniejszym informuje, o zmianie terminu publikacji Raportu za III kwartał 2022 roku.   Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku zostaną opublikowane w dniu 14 listopada 2022 r. Pierwotny termin podany w raporcie EBI nr […]

Nabycie akcji własnych.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent” „Spółka”_, zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u _Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74_ oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2022 roku wraz z prezentowanymi narastająco śródrocznymi danymi za okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 oraz z danymi porównawczymi roku 2021.   Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 27/06/2022 r na ZWZA G-Energy S.A.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas […]

Treść uchwał procedowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy G-Energy S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 r. roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie było uchwał, które byłyby poddane […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2021.

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru […]