New Connect

Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2021 roku.   Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”   Raport_kwartalnyG-Energy2021Kw2-0

Nabycie akcji własnych.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent” „Spółka”_, zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u _Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74_ oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2021 roku na ZWZA.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas Zwyczajnego Walnego […]

Warszawa. Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego otwartego. Wybranie oferty Spółki wraz z określeniem wartości Umowy.

Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego otwartego. Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy _Oddział: Warszawa_.     Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego otwartego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o […]

Geodeta

Miejsce pracy: Katowice, Wrocław, Tarnów. Zakres obowiązków: Prowadzenie prac związanych z obsługą geodezyjna budowy, Obsługiwanie instrumentów pomiarowych, Przygotowywanie opracowań kameralnych, Opracowywanie dokumentacji geodezyjnej, Tyczenia geodezyjne, Inwentaryzacja powykonawcza, Opracowywanie map do celów projektowych, Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej według wytycznych GIS PSG. Wymagania: Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, Znajomość programów do wspomagania projektowania np. AutoCad oraz programów geodezyjnych, […]

SAMODZIELNY KSIĘGOWY/SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Miejsce pracy: Kraków Zakres obowiązków: Wsparcie przy prowadzeniu pełnej księgowości, Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych, Weryfikacja zaksięgowanych faktur pod kątem wymagań VAT i JPK-V7M, Wystawianie i dekretacja faktur sprzedaży, Przygotowywanie rozliczeń i deklaracji podatkowych (CIT, VAT), Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, Prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP, Prowadzenie rozliczeń RMK, Księgowanie wyciągów bankowych, Rozliczanie […]

Treść uchwał procedowanych przez ZWZA G-Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 r. roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie było uchwał, które byłyby poddane […]

Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu _PSG obszar działania gazowni w Katowicach , Gliwicach i Tychach_.   Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymała informację o podpisaniu następujących Umów w […]

Zawarcie Umowy Ramowej podwykonawczej ze Spółką powiązaną.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent, G-Energy_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę Ramową podwykonawczą pomiędzy Emitentem a ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ dotyczącą zadania: Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gaz. _z wyłączeniem […]

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. Wybranie oferty Spółki w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: „UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. […]