New Connect

Nabycie akcji własnych

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent” „Spółka”_, zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u _Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74_ oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na […]

Zawarcie znaczącej Umowy.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Emitent, Podwykonawca_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie podpisaniu Umowy Podwykonawczej na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w miejscowości Balice, gm. Zabierzów, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy zawartej przez Emitenta ze spółką KOTŁO-REM Sędziszów sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie _KOTŁO-REM , […]

G-ENERGY SA (6/2023) Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2023 roku.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2023 roku wraz z prezentowanymi narastająco śródrocznymi danymi za okres od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 wraz z danymi porównawczymi roku 2022.       Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika […]

26/06/2023 Wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZA posiadających co najmniej 5% liczby głosów

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, przekazuje w załaczeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas […]

Treść uchwał procedowanych przez ZWZA G-Energy S.A. w dniu 26 czerwca 2023 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 26 czerwca 2023 r. roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad.   Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.   Podczas obrad walnego zgromadzenia nie było uchwał, które […]

Zawarcie znaczącej Umowy

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Emitent, Podwykonawca_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie podpisaniu Umowy Podwykonawczej na wybudowanie i oddanie do użytkowania stacji gazowej W/C na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie- w miejscowości: Klucze _Roboty_, zgodnie z dokumentacjami projektowymi, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy zawartej przez Emitenta ze […]

Zawarcie przez Emitenta Umowy kompleksowej na wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gazociągów z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisaną Umowę w ramach postepowania: Umowa kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gazociągów _z wyłączeniem umów poniżej 10m3/h od istniejących gazociągów_ – oddział zakład gazowniczy w Krakowie, obszar działania gazowni w […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2022

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 roku.

Raport Kwartalny nr 3/2023   Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 roku.   Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” […]

Zawarcie Umowy podwykonawczej.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Emitent, Podwykonawca_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o akceptacji Umowy Podwykonawczej na realizację robót budowlano-montażowych _dalej: Roboty_ zawartych przez Emitenta ze spółką KOTŁO-REM Sędziszów sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie _KOTŁO-REM , Wykonawca_, które dotyczą wykonywania Robót związanych z wymianą przyłączy gazowych na obszarach […]