New Connect

Aneks i Zawarcie Rozszerzającej Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie korekta

Archiwum

 • kwiecień 2024
 • marzec 2024
 • styczeń 2024
 • grudzień 2023
 • listopad 2023
 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ informuje , że w treści raportu Emitenta ESPI 1/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku omyłkowo wskazana została inna kwota należności w Umowie głównej nie uwzględniająca zmiany kwoty w podpisanym aneksie do Umowy.
  Było:
  Aneksowane Wynagrodzenie należne G-Energy od PGNiG Technologie z tytułu realizacji przez G-Energy Zakresu Robót wyniesie netto 11.110.000,00 PLN _słownie: jedenaście milionów sto dziesięć tysięcy złotych i 00/100_ powiększone o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 2 555 300 PLN _dwa miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych_ łącznie 13 665 300 PLN _trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysiące trzysta złotych_ brutto.
  Powinno być
  Aneksowane Wynagrodzenie należne G-Energy od PGNiG Technologie z tytułu realizacji przez G-Energy Zakresu Robót wyniesie netto 11.345.253,83 PLN _słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote i 83/100_ powiększone o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 2 609 408.38 PLN _dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy czterysta osiem złotych i 38/100_ łącznie 13 954 662,21 PLN _trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote i 21/100_ brutto.
  Spółka informuje , że treść samego raportu poza ww. zmianą kwoty pozostaje bez zmian.
  Poniżej prawidłowa treść uwzględniająca zmianę przyczyny zmiany stanu posiadania akcji :
  Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent, G-Energy_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę podwykonawczą rozszerzająca zakres wykonywanych prac zawartą pomiędzy Emitentem a PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie _dalej: PGNiG Technologie_ dotyczącą zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technologicznej sieci gazowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn”.
  Przedmiotem Umowy jest rozszerzenie kompleksowego wykonania przez Wykonawcę prac projektowych wszystkich branż dla Inwestycji oraz kompleksowe wykonanie w szczególności realizację wszelkich Prac wynikających bezpośrednio i pośrednio z Zakresu Prac, kompleksowe wykonanie przez Emitenta robót branży technologicznej stacji redukcyjno pomiarowej z rurociągami przesyłowymi DN300, DN500, ochrony katodowej, izolacji termicznej oraz br. sanitarnej na terenie Ciepłowni Kawęczyn wynikających bezpośrednio i pośrednio z Zakresu Prac stanowiącego załącznik do Umowy, w tym w szczególności: a_ wykonanie kompletnej dokumentacji jakościowe dla zakresu wykonanej instalacji, b_ wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, c_ wybudowanie Instalacji Pomocniczych, d_ przeprowadzenie Rozruchu oraz uruchomienie Inwestycji w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy, e_ zapewnienie dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych, udzielenie gwarancji jakości i wykonywanie obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji na wykonaną Inwestycję, f_ przeprowadzenie szkoleń personelu Inwestora.
  Umowa realizowana jest w formule „pod klucz” przez Zamawiającego na rzecz PGNiG Termika S.A. w Warszawie. Formuła „pod klucz” oznacza kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę Prac w celu realizacji Umowy i zapewnienia funkcjonowania Układu zgodnie z warunkami wynikającymi z Umowy.
  Emitent jest zobowiązany do przejęcia Terenu Robót od Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o gotowości do przekazania Terenu Robót.
  Strony zobowiązały się współdziałać przy realizacji Umowy w zakresie umożliwiającym efektywne wykonanie zobowiązań każdej ze Stron. PGNiG Technologie i G-Energy oświadczyły, że będą współpracować na zasadzie wyłączności co wynika z podpisanej Umowy o współpracy o podpisaniu, której Emitent informował w rb. ESPI 32/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.
  Emitent kontynuuje realizację Umowy niezwłocznie aby dotrzymać terminu realizacji Umowy wyznaczony na dzień 28.06.2024 roku z uwzględnieniem terminów szczegółowo określonych w Harmonogramie Realizacji Umowy.
  Aneksowane Wynagrodzenie należne G-Energy od PGNiG Technologie z tytułu realizacji przez G-Energy Zakresu Robót wyniesie netto 11.345.253,83 PLN _słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote i 83/100_ powiększone o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 2 609 408.38 PLN _dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy czterysta osiem złotych i 38/100_ łącznie 13 954 662,21 PLN _trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote i 21/100_ brutto.
  Wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania Umowy Rozszerzającej _wynagrodzenie to zwane jest w Umowie również „Wynagrodzeniem umownym”_, w szczególności za wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wszystkich innych zobowiązań objętych Umowa wynosi: netto 1 530 000,00 PLN _słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy złotych i 00/100_ powiększone o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi w wysokości 351 900,00 zł _stawnie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych i 00/100_, tj. 1 881 900,00 zł _słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych i 00/100_ brutto, _dalej jako „Wynagrodzenie”_.
  W razie zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po zawarciu Umowy i mającej do niej zastosowanie, wynagrodzenie to ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu albo pomniejszeniu o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT będzie miała zastosowanie do niezafakturowanej części wynagrodzenia.
  Kwota ta może zostać powiększona w przypadku wykonania kolejnych zadań nie objętych zakresem niniejszej Umowy.
  Zapłata za Prace przyjmowane częściowo realizowana będzie przez PGNiG Technologie na podstawie faktur Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem rozliczeń.
  PGNiG Technologie ma prawo obciążenia emitenta karami umownymi w szczególności:
  w razie niedotrzymania któregokolwiek z kluczowych terminów realizacji Prac _wskazanych w Harmonogramie Realizacji Umowy_:wykonanie przez Wykonawcę projektu podstawowego i projektu zagospodarowania terenu w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia umownego netto, , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że Emitent wykaże, że opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Inwestora; uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na budowę i przekazania go Zamawiającemu – w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że Emitent wykaże, że opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Inwestora; zakończenie robót budowlano – montażowych – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że Emitent wykaże, że opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Inwestora; Rozruch i uruchomienie, zakończenie wszystkich Prac i przekazanie Inwestycji w zakresie dot. Przedmiotu Umowy do eksploatacji wraz z uzyskaniem prawomocnego Pozwolenia na użytkowanie – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że Emitent wykaże, że opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Inwestora. Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych niniejszą Umową nie przekroczy 50 % Wynagrodzenia netto _bez podatku VAT_ przy czym kar za opóźnienia w wykonaniu umowy 30 % Wynagrodzenia netto. Całkowita odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do kwoty 100% Wynagrodzenia umownego netto. W przypadku dotrzymania przez Wykonawcę terminu Przekazanie Inwestycji do eksploatacji przed upływem terminu Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karami umownymi za zwłokę w wykonaniu zadań.
  Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.
  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.