New Connect

Zmiana nazwy i oznaczenia Akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zarząd G-Energy S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki ELKOP ENERGY S.A. (PLELKPE00014) na G-ENERGY S.A., począwszy od dnia 31 marca 2014 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „GENRG” i oznaczeniem „GNG”.

Komunikat w sprawie zmiany Firmy , siedziby oraz zmianie adresu Spółki

Zarząd G-Energy S.A. informuje, że w dniu 10.03.2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 marca 2014 roku o dokonaniu wpisu zmian Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 1 . Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.02.2014 r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 […]

Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 14.02.2014 r. w związku ze złożeniem rezygnacji przez obecnego Prezesa Zarządu, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2014 z dnia 12.02.2014 r. dokonała wyboru Pana Grzegorza Figurskiego na stanowisko Prezesa Zarządu. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje życiorys zawodowy […]

Zmiany w Składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że zgodnie z treścią uchwał 3-12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.02.2014 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 13.02.2014 r. doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Emitent informuje, że przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostały rezygnacje wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto […]

Korekta raportu nr 17/2014 z dnia 13.02.2014 r. w sprawie uchwał podjętych przez N.W.Z. z dnia 11.02.2014r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 13.02.2014r. w sprawie Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 11.02.2014r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r. Emitent informuje, że w dniu 14.02.2014r. Notariusz protokołujący obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonał sprostowania następujących omyłek pisarskich. W uchwale […]

Informacja akcjonariusza

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.02.2014r. do spółki wpłynęła informacja akcjonariusza SPECIOCUS LIMITED z siedzibą w Limassol na Cyprze. Treść informacji przekazanej do spółki znajduje się w załączeniu. Załączniki: Informacja akcjonariusza

Zmiany w akcjonariacie Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.02.2014 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie. Spółka DAMF Invest S.A. w Płocku poinformowała o zbyciu akcji Emitenta. Ponadto Pan Mariusz Patrowicz oraz Pan Damian Patrowicz jako podmioty dominujące wobec DAMF […]

Zawiadomienie Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.02.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Zawiadomienie zostało złożone przez Prezesa […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 11.02.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 13.02.2014 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 11.02.2014 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 13.02.2014 r. Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. Płock Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 15.311.047 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 15.311.047 Udział w ogólnej […]

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 11.02.2014r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów nr 12/2014 z dnia 11.02.2014 r. oraz raportu nr 13/2014 z dnia 12.02.2014r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 11.02.2014r. kontynuowanego po przerwie w dniu 13.02.2014r. Załączniki: ELKOP Energy NZW 13.02.2014r