New Connect

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku, niniejszym informuje, iż w dniu 11.02.2014 r. dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki Pan Jacek Koralewski na ręce Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 14.02.2014 r.

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku, niniejszym informuje, iż w dniu 11.02.2014 r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli rezygnacje z pełnionych przez nich w Spółce funkcji. Zarząd Spółki pragnie podziękować wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za zaangażowanie oraz trud włożony w rozwój Spółki.

Nabycie akcji własnych

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku, niniejszym informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.12.2013r. Emitent w dniu 12.02.2014r. roku nabył łącznie 689.000 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy akcji) akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, to jest o łącznej […]

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13.02.2014 r. do godz. 16:00

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11.02.2014 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 12.02.2014 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęto kolejną uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 13.02.2014 r. do godziny 16:00.

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12.02.2014 r. do godz. 18:00

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.02.2014 r. w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przed podjęciem uchwał merytorycznych na wniosek wiodącego akcjonariusza Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęto uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 12.02.2014 r. do godziny 18:00

Raport roczny za rok 2013

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. Załączniki: Elkop Energy SA sprawozdanie finansowe Elkop Energy SA sprawozdanie Zarządu Elkop Energy SA opinia i raport biegłego rewidenta

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do treści raportu nr 5/2014 z dnia 16.01.2014 r. informuje, że niniejszym Emitent dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego. Zgodnie z treścią raportu nr 5/2014 z dnia 16.01.2014 r. publikacja raportu rocznego Emitenta planowana była na dzień 20.03.2014 r. Zarząd Emitenta informuję, że nowa datą […]

Zmiana zamiarów głównego akcjonariusza Emitenta oraz propozycja odkupu akcji.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 06.02.2014 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia: złożone w trybie art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie o zmianie zamiarów akcjonariusza Emitenta złożone przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku oraz zawiadomienia Pana Damiana Patrowicz i Pana Mariusza Patrowicz. DAMF Invest S.A. […]

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do treści raportu nr 5/2014 z dnia 16.01.2014 r. informuje, że niniejszym Emitent dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego. Zgodnie z treścią raportu nr 5/2014 z dnia 16.01.2014 r. publikacja raportu rocznego Emitenta planowana była na dzień 20.03.2014 r. Zarząd Emitenta informuję, że nowa datą […]

Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego IV kwartał 2013 roku. Załączniki: Elkop Energy raport za 4q2013