New Connect

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku po raz drugi informuje akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Hibertus Sp. z o.o. W łączeniu wezmą udział: 1. Emitent – ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku (09-401) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. […]

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.12.2013 r.

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 16.12.2013 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Projekty uchwał NWZ Folmularz Pełnomocnictwa na […]

Zamiar połączenia Emitenta ze spółką zależną i pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.11.2013r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Hibertus Sp. z o.o. w Płocku jako spółką przejmowaną. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz został udostępniony na stronach internetowych Emitenta pod adresem http://www.elkopenergy-sa.pl oraz na stronie internetowej spółki […]

Skonsolidowany raport za III kwartał 2013 roku

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego III kwartał 2013 roku. Załączniki: Raport 3 kw 2013

Planowane zwiększenie mocy produkcyjnej farmy wiatrowej oraz zbycie aktywów istotnej wartości

Planowane zwiększenie mocy produkcyjnej farmy wiatrowej grupy kapitałowej Emitenta oraz zbycie aktywów istotnej wartości przez Spółkę zależną Emitenta Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku informuje, że w dniu 06.09.2013 r. podmiot zależny Emitenta – spółka Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku zawarła umowę sprzedaży 6 urządzeń elektrycznych Vestas typ V-20 o mocy znamionowej […]

Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26 sierpnia 2013r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2013r. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w […]

Raport okresowy za II kwartał 2013r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego II kwartał 2013 roku. Załącznik: Elkop Energy SA raport za IIq2013r

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że z dniem 27.07.2013 r. wygasa zawarta ze spółką SALWIX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, umowa z dnia 02.05.2012 r. na mocy której SALWIX Sp. z o.o. pełniła funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta w okresie ostatniego roku. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, iż obowiązek wynikający […]

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.07.2013 r. do siedziby spółki wpłynęło łącznie pięć zawiadomień złożonych przez Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany tych Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w rozumieniu art. 160 […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ 25.06.2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2013 r. Akcjonariusz: ELKOP S.A. w Chorzowie Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 4.890.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.890.000 Udział w ogólnej liczbie głosów […]