New Connect

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 25.06.2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 25.06.2013 r. Załączniki: Protokół ZWZ z dnia 25.06.2013r

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.06.2013 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia czterech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz członka Zarządu Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. […]

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 25.06.2013 r. na godzinę 13.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Projekty Uchwał ZWZ […]

Raport okresowy za I kwartał 2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego I kwartał 2013 roku.   Załączniki: Elkop Energy SA raport za Iq2013r

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.05.2013 r. do siedziby spółki wpłynęło: i) sześć zawiadomień złożonych przez wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji nabycia akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z Członkami organów Emitenta, Zgodnie z […]

Nabycie oraz pośrednie zbycie akcji Emitenta

Zarząd Elkop Energy S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 29.04.2013r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o bezpośrednim nabyciu akcji Spółki oraz pośrednim zbyciu akcji Spółki złożone przez ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku.   Załącznik: Pobierz PLIK PDF

Skonsolidowany raport roczny za rok 2012

Zarząd Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny Grupy Kapitałowej Elkop Energy za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.   Załączniki: G.K. Elkop Energy opinia i raport biegłego rewidenta G.K. Elkop Energy sprawozdanie Zarządu G.K. Elkop Energy skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Raport roczny za rok 2012

Zarząd Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. Załączniki: Elkop Energy SA opinia i raport biegłego rewidenta Elkop Energy SA sprawozdanie Zarządu za rok 2012 Elkop Energy SA sprawozdanie finansowe za rok 2012

Pośrednie zmniejszenie udziału w Spółce

Zarząd Elkop Energy S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 15.03.2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia: o pośrednim zmniejszeniu udziału w Spółce Emitenta, złożone przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: zawiadomienie DAMF INVEST SA zawiadomienie Mariusz […]

Wznowienie obrotu akcjami ELKOP ENERGY S.A.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 07.03.2013 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie wydał komunikat w sprawie wznowienia obrotu akcjami Emitenta począwszy od dnia 08.03.2013 r. na zasadach opisanych w uchwale Zarządu GPW S.A. nr 115/2013 z dnia 29.01.2013 r. o której Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2013 z dnia […]