New Connect

Nie dojście do skutku emisji akcji serii C

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku w nawiązaniu do przekazanych w raporcie nr 2/2013 z dnia 12.01.2013r. oraz raporcie nr 10/2013 z dnia 21.01.2013r. informacji o planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP ENERGY S.A. z […]

Pośrednie nabycie akcji

Zarząd Elkop Energy S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 22.02.2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia: o bezpośrednim zwiększeniu udziału i pośrednim nabyciu akcji Spółki, złożone przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: zawiadomienie DAMF INVEST zawiadomienie Damian […]

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 roku

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść skonsolidowanego raportu okresowego, obejmującego IV kwartał 2012 roku. Załączniki: Elkop Energy S.A. raport za IV kwartał 2012r

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Elkop Energy S.A. siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 01.02.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Elkop Energy S.A. w Płocku z dnia 01.02.2013 r. złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie przez FON S.A. w Płocku. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do […]

Korekta raportu nr 42/2012 – Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku, niniejszym dokonuje korekty raportu nr 42/2012 opublikowanego w dniu 05.12.2012r. Emitent informuje, że w dniu 29.01.2013r. do Spółki wpłynęły korekty zawiadomień członków organów Emitenta z których wynika, że w zawiadomieniach kierowanych do Spółki na skutek oczywistej omyłki pisarskiej podano nieprawidłową liczbę akcji zbytych akcji przez podmiot bliski członków Rady […]

Pośrednie nabycie i zbycie akcji Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.01.2013r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o pośrednim nabyciu i zbyciu akcji Emitenta z dnia 29.01.2013r. złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) przez DAMF CAPITAL Sp. z o.o. w Płocku. Zawiadamiająca informuje, że wobec nabycia w dniu 22.01.2013r. akcji spółek o […]

Komunikat Zarządu GPW S.A. z dnia 29.01.2013 r. dotyczący warunków wznowienia obrotu akcjami Emitenta.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.01.2013 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie wydał komunikat informujący o wznowieniu obrotu akcjami Spółki na podstawie Uchwały nr 115/2013 Zarząd GPW S.A. w Warszawie. W komunikacie wskazano, że obrót akcjami Spółki zostanie wznowiony począwszy od trzeciego dnia roboczego po opublikowaniu przez […]

Uchwała Zarządu GPW S.A. nr 115/2013 w sprawie obrotu akcjami Spółki.

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku informuje, że w dniu 29.01.2013 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 115/2013 w sprawie obrotu akcjami Spółki. Na mocy uchwały z dnia 29.01.2013 r. Zarząd GPW S.A. postanowił uchylić § 1 swojej uchwały nr 1245/2012 z dnia 07.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wykluczenia akcji […]

Informacja dla akcjonariuszy: działania podjęte przez Zarząd w związku z zawieszeniem obrotu akcjami Spółki

Informacja dla akcjonariuszy: działania podjęte przez Zarząd w związku z zawieszeniem obrotu akcjami Spółki oraz informacja w sprawie publicznej emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przedstawia akcjonariuszom Spółki podsumowanie działań podjętych przez Zarząd w celu wznowienia obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect […]

Uchwała KDPW w sprawie rejestracji jpp akcji serii C

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że na wniosek Emitenta w dniu 18.01.2013r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę w sprawie rejestracji w dniu 22 stycznia 2013 r. 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta wartości nominalnej 0,10 […]