New Connect

Publikacja ogłoszenia w MSiG – Informacja dot. wykonywania prawa poboru

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.01.2013r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 13(4130) poz. 922 ogłoszenie Emitenta w związku z publiczną emisją akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Treść opublikowanego w dniu 18.01.2013r. ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.   Załączniki: Ogłoszenie […]

Zmiana Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dalszego zawieszenia obrotu akcjami Spółki

Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.01.2013r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 78 ust. 3 w zw. z art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, podjął uchwałę nr 67/2013 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta […]

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok 2012

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 15.01.2013r. podjęła uchwałę o wyborze POLINVEST – AUDIT Sp. z o.o. w Krakowie, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 1806, jako podmiotu, który przeprowadzi badanie skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres 2012 roku. POLINVEST – AUDIT […]

Zbycie aktywów istotnej wartości oraz rozliczenie umowy pożyczki

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 15.01.2013r. jako strona sprzedająca zawarł ze spółką Urlopy.pl S.A. w Płocku jako kupującym umowę kupna – sprzedaży akcji. Przedmiotem umowy z dnia 15.01.2013 r. było 9.396.563 akcji spółki FON Ecology S.A. w Płocku o wartości nominalnej 0,10 zł. Zbyte akcje uprawniały do oddania […]

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty kwartalne będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach: IV kwartał 2012 r. – termin – 13.02.2013 r. (środa) I kwartał 2013 r. – termin – 14.05.2013 r. (wtorek) II kwartał 2013 r. […]

Wycena Spółki oraz Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę oraz Stanowisko Zarządu Emitenta.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2012 z dnia 08.12.2012 r. oraz raportu nr 01/2013 z dnia 07.01.2013 r. niniejszym w wykonaniu zobowiązań nałożonych na Spółkę Uchwałą Zarządu GPW S.A. nr 1245/12 z dnia 07.12.2012 r. przekazuje do publicznej wiadomości dokument sporządzony przez Fundację Wspierania Inicjatyw Gospodarczych […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 13.12.2012 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 11.01.2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11.01.2013 r. Akcjonariusz: ELKOP S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 4.890.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.890.000 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 30,09 % Udział […]

Treść uchwał podjętych przez NWZ z dnia 13.12.2012 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 11.01.2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 13.12.2012 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 11.01.2013 r. Załączniki: Akt_nr_86.2013_z_11.01.2013

Zmiana Uchwały Zarządu GPW S.A. nr 1245/2012 w sprawie warunkowego wykluczenia z obrotu oraz dalszego zawieszenia obrotu akcji Spółki

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku, informuje, że w dniu 07.01.2013r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 25/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 1245/2012 z dnia 07.12.2012r. Na mocy uchwały z dnia 07.01.2013 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie postanowił przedłużyć do dnia 14.01.2013 r. termin publikacji raportu zawierającego analizę […]

Uchwała Zarządu GPW S.A. w Warszawie w sprawie dalszego zawieszenia notowań akcji Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 27.12.2012 r. do Spółki wpłynęła uchwała Zarządu GPW SA nr 1347/ 2012 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu GPW S.A. w Warszawie nr 1245/2012 z dnia 07.12. 2012 r. w sprawie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect […]