New Connect

Zawarcie umowy na przeprowadzenie wyceny Spółki.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 17.12.2012r. zawarł umowę z Fundacją Wspierania Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem jest przeprowadzenie analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.12.2012 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13.12.2012 r. Akcjonariusz: ELKOP S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 4.890.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.890.000 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 30,09 % Udział […]

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 13.12.2012r. – Przerwa w obradach NWZ do dnia 11.01. 2013 r. do godziny 12:00.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13.12.2012 r. o godzinie 12:00. Emitent informuje, że na jednogłośny wniosek akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu podjęta została uchwała porządkowa o zarządzeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia […]

Uchwała Zarządu GPW S.A. w Warszawie w sprawie dalszego zawieszenia akcji spółki oraz warunkowego wykluczenia akcji spółki z obrotu.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 07.12.2012 r. do Spółki wpłynęła uchwała Zarządu GPW S.A. w Warszawie nr 1245/12 w sprawie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect oraz czasowego zawieszenia obrotu tymi akcjami. Na mocy uchwały z dnia 07.12.2012 r. Zarząd GPW S.A. postanowił o ponownym […]

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.12.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 […]

Zbycie oraz pośrednie zbycie akcji Spółki

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.12.2012r. do spółki wpłynęły zawiadomienia o zbyciu akcji Emitenta przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku oraz pośrednim zbyciu akcji Emitenta przez Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: Zawiadomienie DAMF Invest 03 […]

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.11.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia czterech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmioty blisko związane Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 […]

Pośrednie nabycie akcji

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.11.2012r. do spółki wpłynęły zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Spółki złożone przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: DAMF_Invest_-_zawiadomienie_28.11.2012r Mariusz_Patrowicz_-_zawiadomienie_28.11.2012r Damian_Patrowicz_-_zawiadomienie_28.11.2012r

Nabycie akcji Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.11.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie przez spółkę FON Ecology S.A. o nabyciu akcji Emitenta. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: FON_ECOLOGY_Zawiadomienie_27.11.2012r

Nabycie oraz zbycie akcji Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.11.2012r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie o pośredniej zmianie stanu posiadania przez spółkę DAMF Invest S.A., Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.   Załączniki: […]