New Connect

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 29 grudnia 2020 roku na NWZA.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 29 grudnia 2020 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki G-Energy S.A.   Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych […]

Ogłoszenie ofert G-Energy jako najkorzystniejszych – PSG obszar działania gazowni w Tychach.

Ogłoszenie ofert G-Energy jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego PSG obszar działania gazowni w Tychach.  Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla […]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej G-Energy S.A.

Zarząd spółki G-Energy S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 grudnia 2020 r., na mocy Uchwały nr 3, powołało Pana Jana Hambura na Członka Rady Nadzorczej na wspólną 3 letnią kadencję, która upłynie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2021.   Pan Jan […]

Treść uchwał procedowanych przez NWZA w dniu 29 grudnia 2020 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), które odbyło się w dniu 29 grudnia 2020 r. roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie było uchwał, które byłyby poddane […]

Zawarcie Umowy Ramowej z PSG sp. z o.o. – miasto Wrocław.

Zawarcie przez Emitenta Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu _miasto Wrocław.   Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisaną przez obie strony Umowę w ramach postepowania: UMOWA RAMOWA – Wykonywanie przyłączy o […]

Zawarcie Umów Ramowych z PSG sp. z o.o. – obszar powiatów: wrocławskiego, średzkiego, gm. Wisznia Mała.

Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu _obszar powiatów: wrocławskiego, średzkiego, gm. Wisznia Mała.   Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisaną przez obie strony Umowę w ramach postepowania: UMOWA […]

Powiat wrocławski i średzki. Wybranie oferty Spółki w przetargu nieograniczonym.

Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy.   Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie przyłączy o poborze gazu do 10 […]

WROCŁAW. Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy   Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie przyłączy o poborze gazu do 10 […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 roku.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Śródroczne Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Załącznik

G-Energy obecne na VII Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

W dniach 19 – 20 października G-Energy brało udział w VII Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego. VII Edycja Kongresu poświęcona była zmianom i reformom jakie czekają polski sektor gazowy w obliczu europejskiej polityki ekologicznej. Niestety w tym roku – z oczywistych względów – odbyło się to wyjątkowo w formie zdalnej, nadawanej ze studia nagrań w Warszawie. […]