New Connect

Powołanie Członka Zarządu

W dniu 16 sierpnia 2017 r.  Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Grzegorza Ceterę powierzając mu jednocześnie stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Pan Grzegorz Cetera Został powołany na wspólną kadencję, która upływa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2017 pełnienia funkcji. Pan Grzegorz Cetera poza Spółką […]

Podpisanie Porozumienia przez wszystkie strony w sprawie przeniesienia praw i obowiązków.

Zarząd G-Energy S.A. informuje , że w dniu 14 lipca 2017 r. powziął informację do podpisaniu przez wszystkie strony porozumienia pomiędzy Emitentem, Endosystem sp. z o. o., oraz Polską Spółką Gazownictwa Spółką z o.o. działającą przez Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu w sprawie przeniesienia praw i obowiązków. Przedmiotem porozumienia jest przeniesienie na G- ENERGY przez ENDOSYSTEM całości […]

Udział Wiceprezesa Zarządu Tomasza Bujaka w konferencji w Kairze (Egipt) oraz wizyta na farmie wiatrowej nad morzem czerwonym.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raportach okresowych Zarząd G-Energy wierzy , że energia odnawialna oraz szeroko rozumiana czysta energia stanowią przyszłość dla naszej planety, która powoli staje się rzeczywistą globalną wioską. Dlatego Zarząd jest otwarty na współpracę z podmiotami z poza granic naszego kraju, w tym wymianę usług, know-how, oraz inwestycje kapitałowe. Z tego też […]

Zawarcie umowy nabycia 50 % udziałów spółki Endosystem sp. z o.o.

W dniu 4 lipca 2017 r. Zarząd podpisał umowę nabycia 50% udziałow w Endosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie. Cena nabycia wyniosła 1.300.000,00 zł., a należna kwota została zapłacona przez Emitenta w całości. Jednocześnie w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Endosystem sp. z o.o. postanowiło podnieść kapitał zakładowy do kwoty 300 000 zł (trzysta […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w 28 czerwca 2017 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”)  przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. uchwaly_podjęte ZWZA G-ENERGY_28.06.2017 uchwaly_podjęte ZWZA G-ENERGY_28.06.2017

2-4 czerwca 2017 r. Konferencja SII WallStreet 21 (Karpacz).

Przedstawiciele Spółki uczestniczyli w Targach Twoje Inwestycje, które odbyły się w dniu 2 czerwca 2017 roku podczas 21 Konferencji Wall Street w Karpaczu. Więcej: http://genergy.pl/press/

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A.

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1  kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru […]

Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2016

  Zarząd G – ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Zawarcie umowy nabycia Zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Zarząd G-Energy S.A. poinformował raportem bieżącym ESPI, iż w dniu 19 maja 2017 roku podpisał Umowę zakupu Zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego ze spółką Endosystem sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie (“Endosystem”) – Sprzedający, poprzez przejęcie nie sporządzającego bilansu Oddziału Endosystem sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (“Oddział”). […]

ZISZCZENIE SIĘ WARUNKU UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POWIĄZANEJ

  Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Emitent”, “G-ENERGY”, “Spółka”) w nawiązaniu do RB ESPI 9/2016 w związku z raportami nr 5/2016 z dnia 17 marca 2016 oraz korekty raportu z dnia 21 marca 2016 r. (RB EBI 7/2016), a także (RB EBI 13/2016) z dnia 10 czerwca 2016 r., dotyczącego umowy zbycia […]