New Connect

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w 28 czerwca 2017 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”)  przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. uchwaly_podjęte ZWZA G-ENERGY_28.06.2017 uchwaly_podjęte ZWZA G-ENERGY_28.06.2017

2-4 czerwca 2017 r. Konferencja SII WallStreet 21 (Karpacz).

Przedstawiciele Spółki uczestniczyli w Targach Twoje Inwestycje, które odbyły się w dniu 2 czerwca 2017 roku podczas 21 Konferencji Wall Street w Karpaczu. Więcej: http://genergy.pl/press/

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A.

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1  kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru […]

Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2016

  Zarząd G – ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Zawarcie umowy nabycia Zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Zarząd G-Energy S.A. poinformował raportem bieżącym ESPI, iż w dniu 19 maja 2017 roku podpisał Umowę zakupu Zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego ze spółką Endosystem sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie („Endosystem”) – Sprzedający, poprzez przejęcie nie sporządzającego bilansu Oddziału Endosystem sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Oddział”). […]

ZISZCZENIE SIĘ WARUNKU UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POWIĄZANEJ

  Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”, „Spółka”) w nawiązaniu do RB ESPI 9/2016 w związku z raportami nr 5/2016 z dnia 17 marca 2016 oraz korekty raportu z dnia 21 marca 2016 r. (RB EBI 7/2016), a także (RB EBI 13/2016) z dnia 10 czerwca 2016 r., dotyczącego umowy zbycia […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 roku

  Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 roku.

Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 roku. Raport_kwartalnyG-Energy2016Kw4

Informacje dotyczące sprzedaży udziałów spółki współzależnej oraz zawarcia umowy inwestycyjnej ze spółką Endosystem sp. z o.o.

G-ENERGY S.A.: Informacja dotycząca sprzedaży udziałów spółki współzależnej oraz informacja dotycząca zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Endosystem sp. z o.o. Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”, „Spółka”) w nawiązaniu do RB EBI nr 5/2016 z dnia 17 marca 2016 oraz korekty raportu z dnia 21 marca 2016 r. (RB EBI 7/2016), […]

Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki G-Energy Spółka Akcyjna (dalej: G-ENERGY, Spółka, Emitent) informuje, że dnia 29 lipca 2016 roku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY powołano nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Panią Małgorzatę Sadowską  i Pana Jacka Ogórkiewicza jednocześnie odwołując ze składu […]