New Connect

Albert “Longterm” Rokicki na kanale inwestorzy.tv odpowiada na pytanie – czy warto inwestować w akcje G-Energy.

Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu 11 maja 2019 r. Spółka współzależna – Politerm sp. z o.o. z siedziba w Katowicach została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie przyłączy poinwestycyjnych gazu średniego ciśnienia z PE na Oddziale Twardogóra, gmina Czernica, Jelcz -Laskowice, Ścinawa, Prochowice i Malczyce. Zamawiający – G.EN. […]

Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2020 z dnia 29.01.2020 r. niniejszym informuje, o zmianie terminu publikacji Raportu za I kwartał 2020 roku. Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku zostaną opublikowane w dniu 21 maja 2020 r. Pierwotny termin podany w raporcie EBI nr 1/2020 […]

Zawarcie Umowy Ramowej podwykonawczej ze Spółką współzależną.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł Umowę Ramową podwykonawczą pomiędzy Emitentem a ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ dotyczącą zadania: Wykonywanie dla PSG Sp. z o.o. O/ZG w Opolu dalej: Inwestor kompleksowej realizacji przyłączy gazowych – projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze […]

Wpływ pandemii Koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta.

Wpływ pandemii Koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta, oraz wstępna informacja o przychodach Emitenta osiągniętych w 1 kwartale 2020 roku.   Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż zgodnie z aktualną na dzień 6 kwietnia 2020 roku oceną, Emitent spodziewa się, iż skutki ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia WHO pandemii Koronawirusa COVID-19 i związane z tym działania podjęte […]

Zawarcie Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

Zawarcie Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Opolu przez spółkę współzależną.     Podstawa prawna                   Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.     Treść raportu:                 […]

Publikacja jednostkowego Raportu Rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2019.

Zarząd G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, Raport roczny za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.   Sprawozdanie_Finansowe_z_dzialalnosci_G-Energy_SA_2019-1 Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci2019_weryfikacjaTB-2 WYBRANE_DANE_FINANSOWE_G-ENERGY_2019-0 Sprawozdanie z badania

Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu.

Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego. Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _GENERGY, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, że spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ otrzymała w dniu wczorajszym informację w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego […]

Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE […]

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd G- ENERGY S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach: Raporty kwartalne : – raport za I kwartał 2020 roku, dnia 12.05.2020 roku, – raport za II kwartał 2020 roku, dnia […]