New Connect

Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE […]

Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _GENERGY, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, że spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ otrzymała w dniu wczorajszym informacji w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 […]

Wykonanie Projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia bez zastrzeżeń.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 23.12.2019 zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez Polską Spółkę Gazownictwa oddział Opole _Zamawiający_ protokoły odbioru dokumentacji dla Zadania : Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości ok 13,5 km wraz ze […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku.

Przekazujemy do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku. Raport_kwartalnyG-Energy2019Kw3-0 Raport EBI 10/2019

G-Energy ponownie liderem NCIndex Top 3.

Lp Instrument Kurs na sesji (PLN) Pakiet Wartość rynkowa pakietu (PLN) Dzienna zmiana kursu (%) Udział w portfelu (%) Wpływ na indeks (%) 1 GENRG 0,5900 22 195 000 13 095 050 20,41 0,89 0,18 2 ARAMUS 1,6600 1 683 000 2 793 780 18,57 0,19 0,04 3 SOFTBLUE 0,2380 12 304 000 2 928 352 17,82 0,20 0,04

Wybranie oferty spółki współzależnej ZPB POLITERM Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Projektowanie i budowa gazociągów wraz z przyłączami gazowymi o poborze do 10 m3/h realizowanymi na […]

Przychody jednostkowe G-Energy S.A. za 3 kwartał 2019 roku

Zarząd G-Energy S.A informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 07.10.2019 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania sprawozdania finansowego Spółki wskazującego znacząco wyższe niż w porównywalnych okresach lat ubiegłych, wstępne przychody ze sprzedaży za 3 kwartał 2019, podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o tychże przychodach za ww. okres. […]

Zawarcie znaczącej Umowy z BWP Sp. z o.o.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę z BWP sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej BWP, na mocy której Emitent zobowiązuje się wybudować i oddać do użytkowania gazociąg wraz z przyłączem/przyłączami gazu w miejscowości Dąbrowa Górnicza, zgodnie z dokumentacją projektową, co łącznie stanowi przedmiot Umowy. Za realizację Przedmiotu Umowy […]

Infrastruktura gazowa w EC Żerań rośnie w oczach. Zaawansowane prace w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Z przyjemnością informujemy, że trwają intensywne prace w EC ŻERAŃ.  W czerwcu br G-Energy zawarł definitywną umowę podwykonawczą z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie na kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych i prac projektowych w celu budowy infrastruktury gazowej w EC Żerań dla potrzeb pracy nowej kotłowni szczytowej w Warszawie; Raport 30/2019. Jak widać na […]

Zawarcie umowy z K-Invest 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (Projektant) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy spółką K-Invest z siedzibą w Warszawie (Zamawiający)- inwestorem kompleksu biurowo-usługowego w Warszawie przy ulicy; Ząbkowska, Markowska, Białostocka w dzielnicy Praga-Północ. Przedmiotem Umowy są zadania polegające na wykonaniu kompletnych usług projektowych oraz wykonawczych dotyczących remontu stacji gazowej średniego ciśnienia […]