New Connect

Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym Emitent zawarł w formie aktu notarialnego Umowę przedwstępną nabycia nieruchomości, oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu. Emitent zobowiązał się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży, w której spółka Sprzedająca sprzeda GENERGY, w stanie wolnym od obciążeń i roszczeń osób trzecich, z wyłączeniem hipotek i roszczenia, opisanych […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.   Raport_kwartalnyG-Energy2019Kw2-0

Podpisanie Aneksu do Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał podpisany aneks do Umowy na mocy której z powodów niezależnych od Emitenta został przedłużony termin wykonania Zadania: Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości […]

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. O spodziewanym podpisaniu  informowaliśmy w raporcie bieżącym ESPI 23/2019 w dniu 22 maja 2019 roku. Umowa: UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych […]

Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki G-Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku.

G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, […]

Powołanie Nowego Członka Rady Nadzorczej G-Energy S.A.

Raport Bieżący nr 8/2019   Zarząd spółki G-Energy S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r., na mocy Uchwały nr 14/2019, powołało na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią dr inż. Grażynę Bundyrę-Oracz. Powołanie nastąpiło na 3 letnią wspólną kadencję, która upłynie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego […]

Treść uchwał procedowanych przez ZWZA G-Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Emitent w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych oraz treść uchwały niepodjętej przez ZWZA […]

Podpisanie Umowy o Współpracy z PGNiG Technologie S.A.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę o PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie . PGNiG Technologie jest liderem rynku usług projektowania, budowy, uruchamiania i eksploatacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, tłoczni gazu, rurociągów przesyłowych oraz produkcji elementów […]

Zawarcie definitywnej Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent, G-Energy_ informuje, że w dniu wczorajszym zawarł definitywną Umowę podwykonawczą pomiędzy Emitentem a PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie _dalej: PGNiG Technologie_ dotyczącą zadania pn. „Budowa infrastruktury gazowej w EC Żerań dla potrzeb pracy nowej kotłowni szczytowej w Warszawie”, o której spodziewanym podpisaniu G-Energy […]