New Connect

Oferta G-Energy najkorzystniejsza na wykonanie robót budowlanych.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż 12.10.2018 roku Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy SRP I i II st. Grodków Warszawska, numer postępowania NP/2018/09/0663/SWI. Zamawiający – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego postępowanie prowadzi: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM […]

Wybranie oferty G-Energy jako najkorzystniejszej w przetargu .

Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1.10.2018 r. Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy nowej stacji pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Q=6300 m3/h w miejsc. Dębe, gm. Serock Zamawiający – Operator Gazociągów […]

Zawarcie Umów z Polską Spółką Gazownictwa , Zakład Gazowniczy w Opolu.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż 18.09.2018 r. podpisał Umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. Umowa: Otmuchów ul. Krakowska: Przebudowa/ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 225 PE (o dł. ok. 554 m b.)– wraz z 21 przyłączami gazu niskiego ciśnienia DN 90/63 PE (od. […]

Treść uchwał procedowanych przez ZWZA G-Energy S.A. 28 czerwca 2018 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Emitent w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych oraz treść uchwały niepodjętej przez ZWZA […]

Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2018 oraz EBI nr 10/2018 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( “ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2018 roku informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ oraz na podstawie art. 401 § 1 […]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 28.06.2018r.

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1  kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII […]

Zawarcie Umów z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Opolu.

G-Energy S.A. ( GENERGY) otrzymała podpisane dwie Umowy, pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, a GENERGY Umowy Ramowe dla zadań : Wykonywanie kompleksowej realizacji przyłączy gazowych/realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h od istniejących gazociągów do nieruchomości położonych na […]

Powołanie Zarządu na nową kadencję

W dniu 30 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Zarządu Spółki na wspólną 3-letnią kadencję, która upływa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2020 pełnienia funkcji. Spółka informuje, że dotychczasowe mandaty członków Zarządu wykonywane w ramach obecnej kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego […]

Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2017

Zarząd G – ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie  przekazuje do publicznej wiadomości, Raport roczny za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Wyniki finansowe

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2018 z dnia 29.01.2018 r.  informuje, o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok. Raport roczny za 2017 rok zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2018 r. Pierwotny termin podany w raporcie EBI 1/2018 to 25 maja 2018 roku.