New Connect

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.01.2014 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmioty blisko związane tych Członków Rady oraz Zarządu w rozumieniu art. 160 ust. 2 […]

Informacja o zwołaniu NWZ na dzień 11.02.2014 r.

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku wobec złożenia w dniu 15.01.2014 r. przez akcjonariusza Emitenta spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 11.02.2014 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie […]

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. Raporty kwartalne będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach: – raport za IV kwartał 2013 roku, dnia 29.01.2014 roku, – raport za I kwartał 2014 roku, dnia 14.05.2014 roku, – raport za II […]

Zmiany w akcjonariacie Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.01.2014 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o nabyciu oraz pośrednim nabyciu akcji Emitenta. Spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie zawiadomiła o nabyciu łącznie 14.304.067 akcji Emitenta. Ponadto Pan Mariusz […]

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

Zarząd ELKOP ENERGY S. A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 13.01.2014 r. wybrała podmiot Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, […]

Zmiany w akcjonariacie Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 14.01.2014 r. do spółki wpłynęło 4 zawiadomienia: złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie o zbyciu akcji Emitenta złożone przez spółki: 1) ATLANTIS S.A. w Płocku, 2) ELKOP S.A. w Chorzowie, 3) FON S.A. w Płocku 4) […]

Połączenie Emitenta ze spółką Hibertus Sp. z o.o. w Płocku

Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.01.2014 r. powziął informację o dokonanej przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w dniu 31.12.2013 r. rejestracji połączenia Emitenta ze spółką Hibertus Sp. z o.o. w Płocku. Emitent informuje, że połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 […]

Zmiany w akcjonariacie Emitenta

Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.12.2013 roku do spółki wpłynęło zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta. Spółka FON S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie zawiadomiła o nabyciu 1.740.000 akcji Emitenta w związku z rejestracją połączenia spółki FON S.A. z […]

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.12.2013r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 16.12.2013r. Załącznik: Protokół NWZ z dnia 16.12.2013r

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.12.2013 r.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2013 r. Akcjonariusz: ELKOP S.A. Chorzów Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 4.890.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.890.000 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] […]