New Connect

Podpisanie Umowy o Współpracy z Grupą Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę o Współpracy z Grupą Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej: Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.). W Umowie Emitent oraz Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. wyraziły wolę współpracy […]

Podpisanie Umowy na wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21.11.2017 Spółka została zawiadomiona o podpisaniu Umowy przez Polską Spółkę Gazownictwa oddział Opole na Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości ok 13,5 km wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji […]

Podpisanie Umowy na wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21.11.2017 Spółka została zawiadomiona o podpisaniu Umowy przez Polską Spółkę Gazownictwa oddział Opole na Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości ok 13,5 km wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji […]

Zawarcie Umowy w ramach Konsorcjum z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. , Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu 2.11.2017 r. otrzymał wiadomość o podpisaniu Umowy pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, a Konsorcjum w którego skład, zgodnie z umową konsorcjum wchodzą: 1. BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, – Lider Konsorcjum, 2. G-Energy […]

Podpisanie Porozumienia przez wszystkie strony w sprawie przeniesienia praw i obowiązków.

W dniu 3 października br. Zarząd powziął informację do podpisaniu przez wszystkie strony porozumienia pomiędzy Emitentem, Endosystem sp. z o. o., oraz Polską Spółką Gazownictwa Spółką z o.o. działającą przez Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu (PSG o/Wrocław) w sprawie przeniesienia praw i obowiązków. Przedmiotem porozumienia jest przeniesienie na G- ENERGY przez Endosystem sp. z o.o. całości praw (w […]

Podpisanie 4 Umów w postępowaniu o zamówienie niepubliczne oraz złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym.

W dniu 13.09.2017 r. ,w wyniku realizacji wyboru najlepszych ofert dotyczących zamówień niepublicznych, pomiędzy GENERGY a Polską Grupą Gazownictwa z siedzibąw Warszawie oddział zakład gazowniczy w Opolu („PSG”), zawarte zostały 4 Umowy Ramowe na projektowanie i budowę przyłączy gazowych o poborze do 10 m/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. z […]

Powołanie Członka Zarządu

W dniu 16 sierpnia 2017 r.  Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Grzegorza Ceterę powierzając mu jednocześnie stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Pan Grzegorz Cetera Został powołany na wspólną kadencję, która upływa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2017 pełnienia funkcji. Pan Grzegorz Cetera poza Spółką […]

Podpisanie Porozumienia przez wszystkie strony w sprawie przeniesienia praw i obowiązków.

Zarząd G-Energy S.A. informuje , że w dniu 14 lipca 2017 r. powziął informację do podpisaniu przez wszystkie strony porozumienia pomiędzy Emitentem, Endosystem sp. z o. o., oraz Polską Spółką Gazownictwa Spółką z o.o. działającą przez Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu w sprawie przeniesienia praw i obowiązków. Przedmiotem porozumienia jest przeniesienie na G- ENERGY przez ENDOSYSTEM całości […]

Udział Wiceprezesa Zarządu Tomasza Bujaka w konferencji w Kairze (Egipt) oraz wizyta na farmie wiatrowej nad morzem czerwonym.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raportach okresowych Zarząd G-Energy wierzy , że energia odnawialna oraz szeroko rozumiana czysta energia stanowią przyszłość dla naszej planety, która powoli staje się rzeczywistą globalną wioską. Dlatego Zarząd jest otwarty na współpracę z podmiotami z poza granic naszego kraju, w tym wymianę usług, know-how, oraz inwestycje kapitałowe. Z tego też […]

Zawarcie umowy nabycia 50 % udziałów spółki Endosystem sp. z o.o.

W dniu 4 lipca 2017 r. Zarząd podpisał umowę nabycia 50% udziałow w Endosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie. Cena nabycia wyniosła 1.300.000,00 zł., a należna kwota została zapłacona przez Emitenta w całości. Jednocześnie w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Endosystem sp. z o.o. postanowiło podnieść kapitał zakładowy do kwoty 300 000 zł (trzysta […]