New Connect

Podpisanie Ramowej Umowy o Współpracy oraz Umowy podwykonawstwa z Endosystem sp. z o.o.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedziba w Warszawie (dalej: Emitent, G-Energy)  podpisał  Umowę z dnia 12 maja 2015 roku, Ramową Umowę o Współpracy oraz Umowę podwykonawstwa z Endosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie (dalej: Endosystem). Przedmiotowe Umowy są następstwem prowadzonych rozmów i negocjacji pomiędzy G-Energy, a Endosystem, na temat współpracy w szczególności : […]

Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2015

G-ENERGY: Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2015 – Bankier.pl <img height=”1″ width=”1″ alt=”” style=”display:none” src=”https://www.facebook.com/tr?id=743763269044006&ev=PixelInitialized” /> Zarząd G – ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Wybrane dane finansowe w PLN i EURO Sprawozdanie Zarządu […]

Sprzedaż udziałów spółki powiązanej.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że z uwagi na zaprezentowane poniżej argumenty dokonał w dniu 16 marca 2016 roku zbycia Udziałów za cenę 1.350.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), których własność przejdzie na Kupującego z chwilą dokonania płatności, której termin upływa 16 maja 2016 roku. Odnosząc się do powodów […]

7-8 marca 2016 r. Welconomy Forum in Toruń. Ponad 2 tys. gości z całego świata.

Welconomy Forum in Toruń, jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w kraju. Spotkali przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki. Temat przewodni to innowacje. Kongres rozpoczął się sesją dotyczącą innowacyjności w gospodarce, a poprowadził ją prof. Jerzy Buzek, były premier, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Prelegentami byli przedstawiciele największych firm i instytucji w kraju. […]

G-Energy Partnerem XXIII edycji Forum Gospodarczego w Toruniu WELCONOMY 2016

„Integracja i Współpraca. GOSPODARKA – NAUKA – INNOWACYJNOŚĆ” to temat przewodni Welconomy Forum in Toruń (XXIII edycji Forum Gospodarczego), które odbędzie się w dniach 7-8 marca 2016 r. w Toruniu w hotelu Copernicus. Podczas tegorocznej edycji Forum szczególne znaczenie będzie miała innowacyjność w gospodarce i nauce oraz na współpracę między tymi dziedzinami. Podczas paneli dyskusyjnych […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 roku

  Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 roku. Raport_kwartalnyG-Energy2015KW4  

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

Zarząd G- ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Raporty kwartalne będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach: Raporty kwartalne : – raport za IV kwartał 2015 roku, dnia 15.02.2016 roku, – raport za I kwartał 2016 roku, dnia 16.05.2016 roku, – […]

Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Rada Nadzorcza G-ENERGY, mocą uchwały nr 02/12/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. działając w oparciu o postanowienia § 16 ust 2 pkt. 5 Statutu G-ENERGY, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego G-ENERGY za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 sporządzanego według stanu na dzień […]

Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza STARHEDGE S.A. o zwiększeniu zaangażowania.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja o zwiększeniu zaangażowania przez akcjonariusza STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści: Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej “STARHEDGE”) zawiadamia o powzięciu informacji o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w […]

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz Statutu G-Energy S.A.

Zarząd G-Energy S.A. („Spółka”) informuje, iż  powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 07 września 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki, w tym dokonania przez Sąd Rejestrowy wpisu o zarejestrowaniu podwyższania kapitału w drodze emisji akcji serii C w liczbie 30 […]