New Connect

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 29 lipca 2016 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 29 lipca 2016 roku, po przerwie ogłoszonej w dniu 15 lipca 2016 r. rozpatrzyło wszystkie pozostałe punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Zarząd w […]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 lipca 2016 r wraz z informacją o przerwie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 8 lipca 2016 roku, postanowiło ogłosić przerwę w obradach do dnia 15 lipca 2016 roku do godz. 16.30, nie podejmując żadnej uchwały z kontynuacji porządku obrad. ZWZA odbędzie się w […]

Zawarcie Umowy Inwestycyjnej dotyczącej objęcia 50% udziałów w spółce z o.o.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 4 lipca 2016 roku. podpisał warunkową Umowę Inwestycyjną objęcia 360 udziałów, poprzez objecie nowej emisji udziałów spółki Endosystem sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie (Endosystem) o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział stanowiących po ich zarejestrowaniu 50 proc kapitału zakładowego Endosystem za łączną […]

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2016 r wraz z informacją o przerwie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku, po rozpatrzeniu 10 z 13 punktów porządku obrad postanowiło ogłosić przerwę w obradach do dnia 8 lipca 2016 roku do godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki. […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Warszawa, dnia 04 czerwca 2016 roku   Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1  kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 lok 1704, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku. Raport_kwartalnyG-Energy2016Kw1

Podpisanie Ramowej Umowy o Współpracy oraz Umowy podwykonawstwa z Endosystem sp. z o.o.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedziba w Warszawie (dalej: Emitent, G-Energy)  podpisał  Umowę z dnia 12 maja 2015 roku, Ramową Umowę o Współpracy oraz Umowę podwykonawstwa z Endosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie (dalej: Endosystem). Przedmiotowe Umowy są następstwem prowadzonych rozmów i negocjacji pomiędzy G-Energy, a Endosystem, na temat współpracy w szczególności : […]

Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2015

G-ENERGY: Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2015 – Bankier.pl <img height=”1″ width=”1″ alt=”” style=”display:none” src=”https://www.facebook.com/tr?id=743763269044006&ev=PixelInitialized” /> Zarząd G – ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Wybrane dane finansowe w PLN i EURO Sprawozdanie Zarządu […]

Sprzedaż udziałów spółki powiązanej.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że z uwagi na zaprezentowane poniżej argumenty dokonał w dniu 16 marca 2016 roku zbycia Udziałów za cenę 1.350.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), których własność przejdzie na Kupującego z chwilą dokonania płatności, której termin upływa 16 maja 2016 roku. Odnosząc się do powodów […]

7-8 marca 2016 r. Welconomy Forum in Toruń. Ponad 2 tys. gości z całego świata.

Welconomy Forum in Toruń, jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w kraju. Spotkali przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki. Temat przewodni to innowacje. Kongres rozpoczął się sesją dotyczącą innowacyjności w gospodarce, a poprowadził ją prof. Jerzy Buzek, były premier, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Prelegentami byli przedstawiciele największych firm i instytucji w kraju. […]