New Connect

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd G-Energy S.A. w Warszawie wita akcjonariusza Investment Company Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , kóry poinformwał o nabyciu jednego miliona akcji G-Energy S.A. o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr 10/2015 ( http://genergy.pl/relacje-inwestorskie/komunikaty-gieldowe/ )

Zawarcie znaczącej umowy – nabycie udziałów w Spółce

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”)  zawarł umowy nabycia 50 udziałów spółki Improve Reserch Consulting sp. z o.o. (dalej IRC) z siedzibą w Katowicach o wartości nominalnej 500 zł za każdy udział stanowiących 50 proc kapitału zakładowego spółki za łączną kwotę 2.450.000 zł. Płatność ustalonej ceny, a następnie przejęcie własności zakupionych […]

Emisja akcji serii C

W związku z aktualnie prowadzoną przez spółkę G-ENERGY S.A. procedurą podwyższenia kapitału zakładowego spółki na mocy uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G- ENERGY S.A. z dnia 26.05.2015 r.  z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, udostępniamy Państwu formularz zapisu na akcje serii C.   Termin przyjmowania zapisów określony został przez Zarząd Spółki na okres od dnia 09.06.2015 r. […]

G – Energy na konferencji SII WallStreet w Karpaczu

W dniach 29-31 maja, podczas 19. edycji konferencji WallStreet w Karpaczu organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przedstawiciele spółki G – Energy spotkali się z inwestorami. W odpowiedzi na duże zainteresowanie inwestycjami spółki oraz jej kondycją finansową członkowie zarządu podjęli decyzję o przyjęciu w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych Raportu Bieżącego nr 19/2015 w […]

G-ENERGY SA Odpowiedzi na pytania złożone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

    G-ENERGY SA Odpowiedzi na pytania złożone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych   Raport Bieżący nr 19/2015   Zarząd G-Energy S.A. (dalej: “Spółka”, „Emitent” „GENERGY”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane, w dniach 29-31 maja 2015 r podczas “19 Konferencji Wall Street” w […]

Weszła w życie ustawa o OZE – komentarz Przewodniczącego RN G-Energy

  Od niemal pięciu lat branża OZE czekała na ten akt prawny. I choć nadal zapisy ustawy budzą wiele kontrowersji to jest to dla branży krok do przodu w zakresie legislacji jak i możliwości realizacji inwestycji, pomimo tego, że ustawa nie ma wpisanego celu regulacji. Ustawa wprowadza nowy, aukcyjny system wsparcia dla instalacji OZE, który […]

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.05.2015 roku.

Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, , Plac Defilad 1 lok 1704, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie […]

Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2014

Zarząd G – ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, raport roczny za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. http://genergy.pl/relacje-inwestorskie/wyniki-finansowe/

Porozumienie w sprawie nabycia udziałów Spółki kapitałowej

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie   otrzymał Porozumienie w sprawie nabycia udziałów Spółki kapitałowej (, o której mowa w raporcie bieżącym EBI nr 1/2015, zawartego z Podmiotem posiadającym osobowość prawną w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej wszystkimi Udziałowcami dalej zwanej „Podmiotem”, przedmiotem którego jest deklaracja zamiarów realizacji procesu w zakresie dojścia […]

G-Energy Partnerem XXII edycji Forum Gospodarczego w Toruniu WELCONOMY 2015

XXII Forum Gospodarcze w Toruniu. „Integracja i Współpraca – Innowacyjność” to temat przewodni Welconomy Forum in Torun (XXII edycji Forum Gospodarczego), które odbędzie się w dniach 2-3 marca 2015 r. w Toruniu XXII Forum Gospodarcze w Toruniu, jedno z największych tego typu spotkań gospodarczych w Polsce. Uczestniczą w najważniejsze postaci z kręgu polityki, biznesu i […]