New Connect

G-Energy Partnerem XXIII edycji Forum Gospodarczego w Toruniu WELCONOMY 2016

„Integracja i Współpraca. GOSPODARKA – NAUKA – INNOWACYJNOŚĆ” to temat przewodni Welconomy Forum in Toruń (XXIII edycji Forum Gospodarczego), które odbędzie się w dniach 7-8 marca 2016 r. w Toruniu w hotelu Copernicus. Podczas tegorocznej edycji Forum szczególne znaczenie będzie miała innowacyjność w gospodarce i nauce oraz na współpracę między tymi dziedzinami. Podczas paneli dyskusyjnych […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 roku

  Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 roku. Raport_kwartalnyG-Energy2015KW4  

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

Zarząd G- ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Raporty kwartalne będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach: Raporty kwartalne : – raport za IV kwartał 2015 roku, dnia 15.02.2016 roku, – raport za I kwartał 2016 roku, dnia 16.05.2016 roku, – […]

Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Rada Nadzorcza G-ENERGY, mocą uchwały nr 02/12/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. działając w oparciu o postanowienia § 16 ust 2 pkt. 5 Statutu G-ENERGY, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego G-ENERGY za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 sporządzanego według stanu na dzień […]

Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza STARHEDGE S.A. o zwiększeniu zaangażowania.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja o zwiększeniu zaangażowania przez akcjonariusza STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści: Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „STARHEDGE”) zawiadamia o powzięciu informacji o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w […]

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz Statutu G-Energy S.A.

Zarząd G-Energy S.A. („Spółka”) informuje, iż  powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 07 września 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki, w tym dokonania przez Sąd Rejestrowy wpisu o zarejestrowaniu podwyższania kapitału w drodze emisji akcji serii C w liczbie 30 […]

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd G-Energy S.A. w Warszawie wita akcjonariusza Investment Company Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , kóry poinformwał o nabyciu jednego miliona akcji G-Energy S.A. o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr 10/2015 ( http://genergy.pl/relacje-inwestorskie/komunikaty-gieldowe/ )

Zawarcie znaczącej umowy – nabycie udziałów w Spółce

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”)  zawarł umowy nabycia 50 udziałów spółki Improve Reserch Consulting sp. z o.o. (dalej IRC) z siedzibą w Katowicach o wartości nominalnej 500 zł za każdy udział stanowiących 50 proc kapitału zakładowego spółki za łączną kwotę 2.450.000 zł. Płatność ustalonej ceny, a następnie przejęcie własności zakupionych […]

Emisja akcji serii C

W związku z aktualnie prowadzoną przez spółkę G-ENERGY S.A. procedurą podwyższenia kapitału zakładowego spółki na mocy uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G- ENERGY S.A. z dnia 26.05.2015 r.  z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, udostępniamy Państwu formularz zapisu na akcje serii C.   Termin przyjmowania zapisów określony został przez Zarząd Spółki na okres od dnia 09.06.2015 r. […]

G – Energy na konferencji SII WallStreet w Karpaczu

W dniach 29-31 maja, podczas 19. edycji konferencji WallStreet w Karpaczu organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przedstawiciele spółki G – Energy spotkali się z inwestorami. W odpowiedzi na duże zainteresowanie inwestycjami spółki oraz jej kondycją finansową członkowie zarządu podjęli decyzję o przyjęciu w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych Raportu Bieżącego nr 19/2015 w […]