New Connect

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariusza Global Energy S.A. o zwiększeniu zaangażowania w spółce G-Energy S.A.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniach 26.06.2014 r. i  01.07.2014 r. do Spółki wpłynęły informacje o zwiększeniu zaangażowania przez akcjonariusza Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, o czym spółka poinformowała w komunikatach bieżących : ESPI nr 12/2014 i ESPI nr 14/2014. Zarząd Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2014 r.

Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 lok. 1308, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (“Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy […]

Raport kwartalny G-Energy S.A. za I kwartał 2014 r.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Raport_kwartalnyG-Energy2014 (fl)