New Connect

Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 roku.

Raport_kwartalny II kwartał 2020 roku.

Zawarcie Umowy Ramowej z PSG Sp. z o.o. przez spółkę zależną od Emitenta.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej Infracomplex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informację o otrzymaniu przez Infracomplex podpisanej Umowy Ramowej – „Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas Zwyczajnego Walnego […]

Treść uchwał procedowanych przez ZWZA w dniu 2 lipca 2020 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 2 lipca 2020 r. roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie było uchwał, które byłyby poddane […]

Zawarcie Umowy Ramowej z PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przez spółkę współzależną.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach informację z dnia 10 czerwca 2020 roku o otrzymaniu przez Politerm podpisanej Umowy Ramowej – Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2019

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru […]

Zawarcie Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przez Spółkę współzależną.

                      Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Politerm informację o otrzymaniu przez Politerm podpisanej Umowy Ramowej – Projektowanie i budowa gazociągów wraz z […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku.

Raport_kwartalnyG-Energy_2020_Kw1-0

Spółka współzależna ZPB POLITERM i duży projekt dla PSG Sp. z o.o.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _GENERGY, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, że spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ otrzymała informację w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z […]

Wybranie oferty spółki współzależnej ZPB POLITERM jako najkorzystniejszej.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym otrzymał od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach informację z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o udzielenie zamówienia dla zadania: UMOWA RAMOWA KOMPLEKSOWA – Projektowanie […]