New Connect

Przychody jednostkowe G-Energy S.A. za 3 kwartał 2019 roku

Zarząd G-Energy S.A informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 07.10.2019 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania sprawozdania finansowego Spółki wskazującego znacząco wyższe niż w porównywalnych okresach lat ubiegłych, wstępne przychody ze sprzedaży za 3 kwartał 2019, podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o tychże przychodach za ww. okres. […]

Zawarcie znaczącej Umowy z BWP Sp. z o.o.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę z BWP sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej BWP, na mocy której Emitent zobowiązuje się wybudować i oddać do użytkowania gazociąg wraz z przyłączem/przyłączami gazu w miejscowości Dąbrowa Górnicza, zgodnie z dokumentacją projektową, co łącznie stanowi przedmiot Umowy. Za realizację Przedmiotu Umowy […]

Infrastruktura gazowa w EC Żerań rośnie w oczach. Zaawansowane prace w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Z przyjemnością informujemy, że trwają intensywne prace w EC ŻERAŃ.  W czerwcu br G-Energy zawarł definitywną umowę podwykonawczą z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie na kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych i prac projektowych w celu budowy infrastruktury gazowej w EC Żerań dla potrzeb pracy nowej kotłowni szczytowej w Warszawie; Raport 30/2019. Jak widać na […]

Zawarcie umowy z K-Invest 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (Projektant) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy spółką K-Invest z siedzibą w Warszawie (Zamawiający)- inwestorem kompleksu biurowo-usługowego w Warszawie przy ulicy; Ząbkowska, Markowska, Białostocka w dzielnicy Praga-Północ. Przedmiotem Umowy są zadania polegające na wykonaniu kompletnych usług projektowych oraz wykonawczych dotyczących remontu stacji gazowej średniego ciśnienia […]

Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym Emitent zawarł w formie aktu notarialnego Umowę przedwstępną nabycia nieruchomości, oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu. Emitent zobowiązał się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży, w której spółka Sprzedająca sprzeda GENERGY, w stanie wolnym od obciążeń i roszczeń osób trzecich, z wyłączeniem hipotek i roszczenia, opisanych […]

Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.   Raport_kwartalnyG-Energy2019Kw2-0

Podpisanie Aneksu do Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał podpisany aneks do Umowy na mocy której z powodów niezależnych od Emitenta został przedłużony termin wykonania Zadania: Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości […]

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. O spodziewanym podpisaniu  informowaliśmy w raporcie bieżącym ESPI 23/2019 w dniu 22 maja 2019 roku. Umowa: UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych […]

Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE […]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki G-Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku.

G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, […]