New Connect

Zawarcie Umowy z PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (gazownia Będzin).

Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 20/2019 w dniu 8 maja 2019 roku. UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o […]

Spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. podpisała umowy ramowe z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje,  że w dniu 4 czerwca 2019 roku otrzymał informacje od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o otrzymaniu podpisanych przez Politerm i PSG Sp. z o.o. O/ZG w Opolu Umów Ramowych : Wykonywanie kompleksowej realizacji przyłączy gazowych – projektowanie i budowa przyłączy […]

G-Energy na 23 Konferencji WallStreet w Karpaczu.

Konferencja WallSreet to niezwykłe wydarzenie, niemal obowiązkowe dla inwestorów indywidualnych oraz podmiotów związanych z rynkiem kapitałowym, które na stałe znalazło swoje miejsce w kalendarzu największych spotkań gospodarczych w Europie. Na konferencji gościło ponad 1000 osób w 60 wydarzeniach – wykładach, debatach, szkoleniach, spotkaniach i panelach dyskusyjnych. W tym roku 23 edycja Konferencji WallStreet, odbyła się […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2018

G-ENERGY SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2018 Raport Bieżący nr 6/2019   Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) działając zgodnie z […]

Podpisanie Listu intencyjnego ze Wspólnikami Spółki Jawnej w sprawie nabycia Spółki KOTŁO-REM

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym podpisanego egzemplarza Listu Intencyjnego zawartego PRZEZ Emitenta oraz ZBP Politerm sp. z o.o. z siedziba w Katowicach spółka powiązana z Emitentem ze spółką KOTŁO-REM Cetera, Maluch, Szczerba Sp. j. z siedzibą Sędziszowie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd […]

Publikacja jednostkowego Raportu Rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2018

Raport Roczny nr 5/2019   Zarząd G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, Raport roczny za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu […]

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, a Emitentem, o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 19/2019 w dniu 23 kwietnia 2019 roku. Umowa: UMOWA RAMOWA/PT+RBM/Obszary […]

Oferta G-Energy najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w […]

Podpisanie Przedwstępnej Umowy z PGNiG Technologie S.A.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał podpisaną Przedwstępna Umowę podwykonawczą do oferty Emitenta z dnia 15 kwietnia 2019 roku, zawartą pomiędzy Emitentem a PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie dotyczącej zadania pn. „Budowa infrastruktury gazowej w EC Żerań dla potrzeb pracy nowej kotłowni szczytowej w Warszawie”.  […]

Podpisanie Umowy o Współpracy z GSC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym w Gdańsku podpisał Umowę o Współpracy z GSC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Marka GSC powstała w 2002 roku, gdy obecny Prezes Zarządu Pan Marek Łupina założył przedsiębiorstwo GSC – Gas System Control. Firma specjalizowała się w produkcji elementów kontroli […]