New Connect

Wybranie ofert Spółki jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż  Spółka została zawiadomiona o opublikowaniu wyników postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: nr 2018/W200/WNP-007688, o nazwie: UMOWA RAMOWA Wykonywanie kompleksowej realizacji przyłączy gazowych/realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h od istniejących gazociągów do […]

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa , Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu  8.05.2018 r. otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 2/2018. Umowa: Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 Nm3/h […]

Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarząd G-Energy S.A.  z siedzibą w Warszawie informuje, iż  GENERGY została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla postępowania nr 2017/W500/WNP-004582, o nazwie: Wykonywanie przyłączy gazowych w trybie uproszczonym wraz z dokumentacją projektową. Wykonywanie przyłączy gazowych, gazociągów, odcinków gazociągu wraz z przyłączami w okresie od 01.04.2018 r. do […]

Wybranie oferty Spółki jako najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż  Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 Nm3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE na podstawie umowy o charakterze ramowym na okres od […]

Podpisanie Umowy o Współpracy z Grupą Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę o Współpracy z Grupą Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej: Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.). W Umowie Emitent oraz Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. wyraziły wolę współpracy […]

Podpisanie Umowy na wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21.11.2017 Spółka została zawiadomiona o podpisaniu Umowy przez Polską Spółkę Gazownictwa oddział Opole na Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości ok 13,5 km wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji […]

Podpisanie Umowy na wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21.11.2017 Spółka została zawiadomiona o podpisaniu Umowy przez Polską Spółkę Gazownictwa oddział Opole na Wykonanie projektu dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 CN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek: Hanuszów–Otmuchów, o długości ok 13,5 km wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji […]

Zawarcie Umowy w ramach Konsorcjum z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. , Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu 2.11.2017 r. otrzymał wiadomość o podpisaniu Umowy pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, a Konsorcjum w którego skład, zgodnie z umową konsorcjum wchodzą: 1. BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, – Lider Konsorcjum, 2. G-Energy […]

Podpisanie Porozumienia przez wszystkie strony w sprawie przeniesienia praw i obowiązków.

W dniu 3 października br. Zarząd powziął informację do podpisaniu przez wszystkie strony porozumienia pomiędzy Emitentem, Endosystem sp. z o. o., oraz Polską Spółką Gazownictwa Spółką z o.o. działającą przez Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu (PSG o/Wrocław) w sprawie przeniesienia praw i obowiązków. Przedmiotem porozumienia jest przeniesienie na G- ENERGY przez Endosystem sp. z o.o. całości praw (w […]

Podpisanie 4 Umów w postępowaniu o zamówienie niepubliczne oraz złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym.

W dniu 13.09.2017 r. ,w wyniku realizacji wyboru najlepszych ofert dotyczących zamówień niepublicznych, pomiędzy GENERGY a Polską Grupą Gazownictwa z siedzibąw Warszawie oddział zakład gazowniczy w Opolu (“PSG”), zawarte zostały 4 Umowy Ramowe na projektowanie i budowę przyłączy gazowych o poborze do 10 m/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. z […]