New Connect

Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 roku. http://www.genergy.pl/wp-content/uploads/2014/03/Raport_kwartalnyG-Energy2018Kw4.pdf  

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 7/2019 w dniu 2 lutego 2019 roku. Umowa: Opracowanie […]

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa , Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent)  informuje, iż otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 32/2018 w dniu 20 listopada 2018 roku. Umowa: Rozbiórka i budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej […]

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego G-Energy S.A.

Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż w dniu 22 stycznia 2019 r. otrzymał Postanowienie Sądu wraz z zaświadczeniem o wpisie z dnia 03 stycznia 2019 roku, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższania kapitału zakładowego Spółki do kwoty 9 700 000 zł. Podwyższenie nastąpiło […]

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż w dniu 15.01.2019 r. otrzymał  podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 36/2018. Umowa: Wykonywanie przyłączy gazu średniego, niskiego podwyższonego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do […]

Wybranie oferty GENERGY jako najkorzystniejszej na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż 19 grudnia 2018 roku Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 39 i nast. Ustawy w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 134 ust. 1 Ustawy o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie […]

Oferta G-Energy najkorzystniejsza na wykonanie robót budowlanych.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż 12.10.2018 roku Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy SRP I i II st. Grodków Warszawska, numer postępowania NP/2018/09/0663/SWI. Zamawiający – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego postępowanie prowadzi: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM […]

Wybranie oferty G-Energy jako najkorzystniejszej w przetargu .

Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1.10.2018 r. Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy nowej stacji pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Q=6300 m3/h w miejsc. Dębe, gm. Serock Zamawiający – Operator Gazociągów […]

Zawarcie Umów z Polską Spółką Gazownictwa , Zakład Gazowniczy w Opolu.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż 18.09.2018 r. podpisał Umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. Umowa: Otmuchów ul. Krakowska: Przebudowa/ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 225 PE (o dł. ok. 554 m b.)– wraz z 21 przyłączami gazu niskiego ciśnienia DN 90/63 PE (od. […]

Treść uchwał procedowanych przez ZWZA G-Energy S.A. 28 czerwca 2018 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie  niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Emitent w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych oraz treść uchwały niepodjętej przez ZWZA […]