New Connect

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku po raz drugi informuje akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Hibertus Sp. z o.o.
W łączeniu wezmą udział:

1. Emitent – ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku (09-401) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000380413, NIP 774 31 93 164, REGON 142684184, kapitał zakładowy 1.625.000 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmująca w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h.
Emitent – ELKOP Energy S.A. zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, ze szczególnym naciskiem na energię wiatru. Jego działania oparte są o poszanowanie środowiska.
2. Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-401) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000381756, NIP 1182060065, REGON 142873040, kapitał zakładowy 1.605.000 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h.
Spółka Przejmowana analogicznie do Emitenta zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, ze szczególnym naciskiem na energię wiatru.
Emitent – ELKOP Energy S.A. informuje, że jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów w Spółce Przejmowanej.
Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 515 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – ELKOP Energy S.A.

Akcjonariusze Emitenta począwszy od dnia 14 listopada 2013 roku do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1, kodeksu spółek handlowych w tym w szczególności z:
Planem połączenia uzgodnionym z Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 14.11.2013r. oraz załącznikami do tego planu :
1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Hibertus Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ELKOP Energy SA o połączeniu Spółek,
3. ustalenie wartości majątku Hibertus Sp. z o.o. na dzień 01.10.2013r.,
4. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Hibertus Sp. z o.o. na dzień 01.10.2013r.,
5. oświadczenie z informacją o stanie księgowym ELKOP ENERGY S.A. na dzień 01.10.2013r.
6. ustalenie metody wyboru wyceny dla określenie wartości majątku spółek przejmującej oraz spółki przejmowanej.
które to dokumenty zostały opublikowane wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia raportem bieżącym nr ESPI nr 15/2013 z dnia 14.11.2013r., EBI nr 37/2013 oraz na stronie internetowej Emitenta www.elkopenergy-sa.pl oraz na stronie internetowej spółki przejmowanej Hibertus Sp. z o.o. http://www.hibertus-spzoo.pl/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, w którego porządku obrad znajduje się uchwała o połączeniu zostało zwołane przez Emitenta na dzień 16.12.2013r. raportem bieżącym ESPI nr 16/2013 z dnia 15.11.2013r. oraz EBI nr 38/2013.