New Connect

ELKOP ENERGY S.A.- wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu

Raport Bieżący nr 2/2012

Zarząd Spółki Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 23 lipca 2012 r. na podstawie uchwały nr 727/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect:

1) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Elkop Energy S.A. o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda;

2) 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Elkop Energy S.A. o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda;