New Connect

Energia wiatru

Szanse rozwoju energii wiatrowej w Polsce (1)

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej publikuje rokrocznie analizy rynku energii odnawialnej. W 2007 roku w Europie zwiększyła się ilość instalacji wiatrowych o 18%. Tym samym jest to najprężniej rozwijający się z segmentów rynku energii odnawialnej. Tak duży wzrost zawdzięczamy głównie Hiszpanii. Obecnie szacuje się, że 56 535 MW energii pochodzi w całej Unii Europejskiej z elektrowni wiatrowych. Wzrost ten nie był tak duży jak oczekiwano, lecz nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wśród nowych instalacji „odnawialnej energii” w całej Unii Europejskiej w roku 2007, aż 40% to instalacje wiatrowe.
Obecny potencjał tego segmentu to 119 TWh (terawatogodzin) przy założeniu uśrednionej wietrzności(2), co odpowiada 3,7% całego zapotrzebowania Unii Europejskiej. W 2000 roku, mniej niż 0,9% całkowitego zużycia energii, pochodziło z energii wietrznej.
Żeby dodać łyżkę dziegciu do beczki miodu warto w tym miejscu zauważyć, że wzrost w całkowitym potencjale rynku nie oznacza, że w całej Unii Europejskiej przybywa instalacji wiatrowych. Takie kraje jak Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania ograniczyły ilość własnych instalacji (trzeba dodać że te kraje były i są nadal potentatami w tym segmencie).
Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie potencjału w poszczególnych krajach Unii Europejskiej(3).

Do roku 2020 Unia Europejska planuje 34% zapotrzebowania na elektryczność pozyskiwać ze źródeł odnawialnych. Zakłada się, że 12-14% europejskiej konsumpcji elektryczności mogłoby pochodzić z wiatru; a do roku 2030, aż 25%.
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki zmianom w prawie wspólnotowym, jak również w prawie Polskim. Istotne na poziomie lokalnym jest również wspieranie procesu obniżania kosztów wejścia na rynek.
Powyższe prognozy dotyczą rynku globalnego, dużych elektrowni wiatrowych. W analizach kładzie się w nich nacisk na potrzebę lokalizacji tego typu instalacji na terenach najefektywniejszych, w kontekście średniorocznej siły wiatru.

 

(1) Na podst.: http://www.ewea.org/

(2) Rok może być bardziej lub mniej wietrzny, bazując na badaniach wieloletnich ustala się średnią i ona jest podstawą do powyższych wyliczeń.

(3) Wartości przedstawione w tabeli obrazują potencjał elektrowni wiatrowych wyrażony w MW (megawatach), żeby porównać to z zapotrzebowaniem danego kraju trzeba pomnożyć te wartości przez współczynnik Z=2,105*10-3. Otrzymamy wtedy Wartości wyrażone w TWh (terawatogodzinach).