New Connect

Treść uchwał procedowanych przez ZWZA G-Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad.

Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

Emitent w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych oraz treść uchwały niepodjętej przez ZWZA Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. podjęte w dniu 28 czerwca 2019 r (1)